Оценка на риска на дистанционно работно място

Оценка на риска на дистанционно работно място

Преминаването в режим на дистанционна или надомна работа не отменя по никакъв начин задълженията, които са вменени, както на работодателя, така и на работника от Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд или други нормативни актове.

Задължене на работодателя да направи оценка на риска на дистанционните работни места

Едно от основните задължения на работодателя при осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите като обхване избора на работно оборудване, използването на химични вещества и препарати и организацията на работните места. В съответствие с оценката на риска и при необходимост е длъжен да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство за предотвратяване или намаляване на риска. Такова задължение имат не само работодателите, а и лицата, които работят за своя сметка сами или в сдружение с други лица.

За изпълнението на тези си задължения работодателят следва да представи на контролните органи документация, удостоверяваща извършената оценка на риска в предприятието. Тя следва да обхваща оценка на риска на работните места, работното оборудване  и програми за намаляване на риска.

Предлагаме ви, разработена от нашия екип, карта за оценка на риска на работните места от разстояние, която да използвате при оценката на риска им: Карта за оценка на риска (.xls формат)

 

Сподели

Подобни статии