От 2018г. отпада подаването на уведомления при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд

От 2018г. отпада подаването на уведомления при липса на промяна в подлежащите на деклариране условия на труд

От 2018 г. отпада задължението на работодателите да подават уведомление за неподаване на годишна декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условията на труд (промяната е обнародвана в бр. 97 на Държавен вестник от 05 декември 2017 г.)

Остава задължението да бъдат подавани декларации от новосъздадени предприятия, както и от предприятия, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Декларациите се подават в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието до 30 април.

С отпадането на задължението да се подават уведомления, когато в предприятията няма промяна в условията на труд, подлежащи на деклариране, за което настоява и Главна инспекция по труда, се намалява административната тежест за бизнеса.

На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в рубриката „Административно обслужване“, http://www.gli.government.bg/page.php?c=9, са публикувани подробни указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за електронни административни услуги на ИА ГИТ.

Декларираните данни се анализират и вземат предвид при определянето на  оперативната цел на национално ниво, заложена в ежегодния План за дейността на Агенцията, както и при планирането на Програмите и мерките, предвидени за нейното постигане. Те участват и в разработената методика по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, по която ще се определя рисковият потенциал на българските предприятия. Проектът е финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Декларирането на данните е от полза и за работодателите, тъй като е начин за осъществяване на самоконтрол относно условията на труд в техните предприятия, на базата на който могат да бъдат взети решения за минимизиране на установени значими рискове. В дългосрочен план декларацията създава възможност за работодателите да проследят тенденциите при осигуряване на здраве и безопасност при работа в дружеството, за което отговарят.

С промените се въвеждат и стандарти за качество на дейността на службите по трудова медицина. Стандартите трябва да бъдат утвърдени от Министъра на здравеопазването и Министъра на труда и социалната политика в едногодишен срок от влизането в сила на разпоредбата.

Ако желаете ние да попълним и подадем декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2017 г. на Вашата фирма или имате нужда от допълнителна консултация можете да се свържете с нас на телефон: 02 955 6199  или през контактната форма на сайта: КОНТАКТ

Сподели

Подобни статии