Определяне на местата за трудоустроени

Важно: От 01.01.2019г. е в сила Закон за хората с увреждания, който отменя  Закона за интеграция на хората с увреждания. Новия закон конкретизира задължението на работодателя да осигури определен брой работни места с увреждания без да отменя задължението му съгласно чл.315 от КТ за определяне на места, подходящи за хорта с намалена трудоспособност (трудоустроени).

Определяне на местата за трудоустроени

Краен срок за определяне на местата за трудоустроени лица през 2020 г.: 31.01. 2020г.

Във връзка с изпълнение разпоредбите чл. 315., ал.1 от КТ, работодател с персонал над 50 работници и служители е длъжен ежегодно, но не по-късно от края на месец януари да определи работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност като тези места са от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите. В Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност са поставени изисквания относно минималния процент определени работни места за всяка една икономическа дейност.

От 01.01.2019г. отпада задължението на работодателя от общия брой работни места за трудоустроени лица да определи не по-малко от половината за хора с трайни увреждания и да уведоми Агенцията по заетостта за тези места;

П Р О Ц Е Д У Р А

за определяне на подходящи работни места за лица с намалена работоспособност, съгласно чл. 315, ал.1 от КТ

1. Създава се комисия по трудоустрояване, която според  чл.2 от Наредбата за трудоустрояване трябва да е в следния състав:

 • Председател – работодателят (За разлика от Комитета по условия на труд, тук ръководителят на предприятието няма право да упълномощи свой представител, а трябва лично да участва в комисията.)
 • Членове, в чийто състав задължително се включват и:
  – представители на работниците и служителите;
  – отговорникът (длъжностното лице) по безопасност и здраве;
  – лекар от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието;
  – лекар представител на РИОКОЗ и лекар – акушер-гинеколог. ( за определяне на подходящи места за бременни и майки – кърмачки съгласно чл. 9 от Наредбата за трудоустрояване ).

Ако в предприятието няма избрани представители на работниците и служителите, следва да се свика общо събрание за избирането им и включването им като членове на комисията по трудоустрояване.

Важно: Със заповед се определя длъжностно лице за водене на дневник за регистриране на трудоустроените лица, съгласно  чл.2, ал.3  от Наредбата за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

2. Комисията по трудоустрояване заседава и изготвя списък с информация кои са работните места, определени за трудоустрояване.

Списъкът може да бъде изготвен, както в текстови вид, така и в табличен.

3. Съгласно  чл. 2, ал. 2  от Наредбата за трудоустрояване, преписи от списъка се изпращат и на:

 • службата по трудова медицина
 • при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването
 • От 01.01.2019г. отпада задължението на работодателя от общия брой работни места за трудоустроени лица да определи не по-малко от половината за хора с трайни увреждания и да уведоми Агенцията по заетостта за тези места

Процедура по изпълнение изискванията на Закона за хората с увреждания, можете да разгледате тук: Процедура


В случай, че се затруднявате сами да подготвите необходимите документи или имате въпроси във връзка с изпълнението на задълженията ви като работодател, свържете се с нас, за да ви съдействаме.

Сподели

Подобни статии