Опасни химични вещества

Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП, ДВ, бр. 10/ 2000 г., в сила от 04. 02. 2002г.) урежда условията и реда за пускането на пазара, търговията, вноса, износа, съхранението и употребата на химичните вещества и препарати, държавния контрол върху тях, както и правата и задълженията на лицата, които ги пускат на пазара, търгуват, внасят, изнасят, съхраняват и употребяват.

Разпоредбите на Директива 67/548/ЕЕС за класифициране, опаковане и етикетиране на опасни химични вещества, са въведени в българското законодателство със ЗЗВВХВП и Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати. Те се отнасят за всички лица, които пускат на пазара химични вещества и препарати.

Въз основа на техните свойства опасните вещества и препарати се класифицират поне в една от определени категории на опасност.

Важен момент е, че опасните химични вещества и препарати, както и препаратите, които не се класифицират като опасни, но могат да

представляват специфична опасност, когато се пускат на пазара за професионална употреба, трябва да са придружени от информационен лист за безопасност, който съдържа подробна информация за съответното опасно химично вещество или препарат с цел опазване на човешкото здраве и околната среда при работа. Информационният лист за безопасност се осигурява от лицето, което пуска на пазара химичното вещество или препарата, преди или по време на първата доставка. В информационния лист за безопасност се посочват условията за съхранение на химичните вещества и препарати.

Вижте още: