Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:

  • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
  • длъжностните лица по безопасност и здраве при работа;
  • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.

Целта на това обучение е да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да ги подпомогне в създаването на фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологията, работните места, оборудването и обвързваща всички участници в трудовата дейност.

След обучението участниците получават практически познания за координиране на дейността по анализиране, оценяване, отстраняване и управление на риска като най-ефективен начин за създаване на безопасни условия на труд.

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

Ценa за обучение: 100.00лв.


Условия

 
След всяко обучение издваме документ - удостоверение за успешно преминато обучение, което е включено в таксата за обучение. Издаваните документи от "СТС Инженеринг" са валидни пред всички държавни и общински институции и служби, в това число пред: Камара на строителите в България, Главна инспекция по труда, инвеститори и възложители.