Квалификационни групи


Придобива се или се потвърждава квалификационна група по електробезопасност съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.

Групите са от първа І-ва до пета V-та степен, като удостоверене за придобита група се издава за срок от 2 години, след изтичането, на който е необходимо потвърждаване на квалификационната група или придобиване на по-висока, ако има такава възможност.

Таксата за участие включва: презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение.

Ценa за обучение: 50.00лв.


Условия

 
След всяко обучение издваме документ - удостоверение за успешно преминато обучение, което е включено в таксата за обучение. Издаваните документи от "СТС Инженеринг" са валидни пред всички държавни и общински институции и служби, в това число пред: Камара на строителите в България, Главна инспекция по труда, инвеститори и възложители.