Нощен труд при сумирано изчисляване на работното време

Нощен труд при сумирано изчисляване на работното време

Съгласно чл. 140, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст – от 20,00 ч. до 06,00 ч.

Съгласно чл. 140а от КТ, работници и служители, в редовното работно време, на които се включват най-малко три часа нощен труд, както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд и от това произтичат различни задължения за работодателя като, например, приемане на работа на такива работници и служители само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя.

Съгласно чл. 141 ал. 2 работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна, а с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна.

!!! Следователно при нощна смяна, която е с повече от 4 нощни часове, продължителността й следва да бъде 7 часа, а не 8 часа.

Разпоредбата на чл. 142, ал.4 КТ установява, че максималната продължителност на работна смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа, а за работниците и служителите с намалено работно време – до 1 час над намаленото им работно време. Необходимо е да се има предвид, че продължителността на работна смяна до 12 часа се допуска само за работа през деня. В противен случай се нарушава императивната разпоредба на чл. 140, ал.1 КТ, която установява, че нормалната продължителност на работното време през нощта е до 7 часа.

Заплащане на нощен труд при сумирано изчисляване на работното време:

Съгласно чл. 8 от КТ за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.

Допълнителното трудово възнаграждение за нощния труд се заплаща за всеки отработен нощен час независимо от начина за отчитане (изчисляване) на работното време (подневно или сумирано).

При сумирано отчитане на работното време освен това нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място (чл. 7, ал. 2 от Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения).

Ако се работи при сумирано изчисляване на работното време и отработените часове, след превръщането им в дневни, са повече от часовете на съответната норма за продължителност на работното време за периода на отчитане, разликата е извънреден труд.

!!! Ако смяната е с два часа нощен труд, то нейната законоустановена продължителност е 8 часа и следователно не се превръщат нощните часове в дневни.

Допълнителното трудово възнагарждение за нощен труд се изчислява, без часовете да се превръщат в дневни. Плаща се за всеки нощен час труд, а не за всеки час, получен след превръщане на нощните часове в дневни.

Работници и служители, които полагат нощен труд

Работниците и служителите, които полагат нощен труд, се приемат на работа само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя. Работниците и служителите, които полагат нощен труд, подлежат на периодични медицински прегледи по чл. 287  от КТ. Когато здравен орган установи, че здравословното състояние на работник или служител се е влошило поради полагане на нощен труд, той се премества на подходяща дневна работа или се трудоустроява.

Работодателят, при който работниците и служителите полагат нощен труд, е длъжен при поискване от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да й предостави информация за техния брой, отработените нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.

Нощният труд е забранен за:

  1. работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст;
  2. бременни работнички и служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро;
  3. майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания, независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;
  4. трудоустроени работници и служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им, съгласно заключение на здравните органи;
  5. работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие.

Вижте още: Извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време

Сподели

Подобни статии