Нов вид трудов договор за сезонна селскостопанска работа

Нов вид трудов договор за сезонна селскостопанска работа

С измененията и допълненията на Закона за здравето (обн. ДВ брой 44 от 13 май 2020 г.), е предвиден нов вид трудов договор за работа в селското стопанство.

§43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона предвижда, че до 31 октомври 2020 г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от същия закон, могат да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок не повече от 120 дни, като това време не се признава за трудов стаж.

До 31 октомври 2020 г. основната икономическа дейност „Растениевъдство – прибиране на реколтата“ се смята за дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.

За тези договори не е необходимо предварително внасяне на дължимите данъчни и осигурителни вноски.

Договорите се сключват по нов образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика със Заповед № РД01-302/15.05.2020 г.

Предоставянето на образците се извършва по реда за регистрация на образци на договори по чл. 114а от КТ. За целта ИА ГИТ надгражда Портала за еднодневни трудови договори, чрез който се предоставя по електронен път уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един от образците. Съгласно заповедта на министъра на труда и социалната политика новият модул ще може да бъде използван от земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 26 май 2020 г.

Образец на договора може да бъде свален тук, както и от рубриката „Административно обслужване“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а от КТ“. В нея е публикувана и повече информация както за използването на този вид договор, така и за другите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Още информация относно договорите по чл. 114а от КТ може да намерите в раздел За работодатели и работещи/Трудов договор по чл. 114а от КТ в сайта на Инспекция по труда.

Сподели

Подобни статии