Нови указания и формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на ОХВС

Нови указания и формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на ОХВС

Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси въвежда основните изисквания за обучение на персонала, изисквания по отношение на инфраструктурата, оборудването и начина на работа с опасни химикали, с цел безопасното им съхранение. Изпълнението на тези изисквания се удостоверява чрез извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасните химикали от отговорните за съхранението лица и документиране на всички стъпки от изпълнението на изискванията на Наредбата.

Изискванията за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси и нейното съдържание се определят конкретно в Раздел IV от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Съгласно новите актуализирани указания (Може да изтеглите пълния текст на указанията от тук) последователността за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси е следната:

1. Проверка на категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни химикали.

Проверката се извършва за всички химични вещества и смеси, класифицирани като опасни в съответствие с регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и включва следните действия:

  • Инвентаризация на съхраняваните химични вещества и смеси. Необходимо е да се изготви инвентарен списък на всички съхранявани химични вещества и смеси. Пример за изготвянето на инвентарния списък е посочен в указанията:
Име на веществото/сместа Опасно (да/не/няма информация) Физична форма(течност, твърдо блок, твърдо насипно, газ под налягане, втечнен газ) Наличен ИЛБ (да/не/не се изисква) Налично количество / т. Вещество/смес
1 2 3 4 5 6 7
1 Пропан да газ да 0,5 вещество
2 Натриева основа да твърдо насипно да 1 вещество
3 Солна киселина да течност да 1 вещество
4 Фуран да течност да 0,1 вещество

Допускат се отклонения от утвърдените формати, ако вече е изготвена и се съхранява еквивалентна по вид и обем информация, доказваща съответствие с Наредбата.

  • Идентификация на опасните химични вещества и смеси

За идентифицирането и за определянето на тяхната класификация се използват получените от доставчиците информационни листове за безопасност.

  • Идентифициране на класовете и подразделенията на опасност. Резултатите се документират в съответните форми, посочени в указанията в отделни таблици за химичните вещества и смеси. Прилага се и списък с информационните листове за безопасност на съхраняваните опасни химикали. (При наличие на голяма номенклатура химикали се изготвя обобщена информация за съхраняваните химикали и се указват начините за съхранение, поддържане и използване на тази информация за целите на оценката.

Пример за попълване на формата:

Опасни вещества

Наименование на веществото CAS номер ЕС номер Идентификационен номер съгласно част 3 от приложение VІ от Регламент (ЕО) №1272/2008 Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност съгласно част 3 от приложение VІ от Регламент (ЕО) №1272/2008 Рискови фрази и съвети за безопасност съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и смеси
1 2 3 4 5 6 7
1 Пропан/

propan

74-98-6 200-827-9 601-003-005 H220 R11
2 Натриева основа/sodiumhydroxide 131-073-2 215-185-5 011-002-006 H314 R35
3 Солна киселина/hydrogen chloride 764-701-0 231-595-7 017-002-002 H331

H314

R35; R36/37/38; R43
4 Фуран/furan 110-00-9 203-727-3 603-105-00-5 H224; H350;H341; H332; H302; H373;H315; H412

F+; T

R12;R19; R68; R20; R22

 Опасни смеси

Наименование на сместа Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) Рискови фрази и съвети за безопасност съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси
1 2 3 4

2. Проверка на съвместимостта на класовете и подразделенията на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси.

Проверката на съвместимостта цели идентифицирането на веществата или смесите, които не могат да бъдат съхранявани съвместно.

Важно: При наличие на повече от един склад оценката за съвместимост по тази точка и следващата се извършва и попълва за всяка площадка, съоръжение и/или складово помещение.

В указанията са представени подробни инструкции за проверката на съвместимостта, като резултатите от нея се документират последователно в два етапа:

  • Веществата и смесите се вписват в таблицата, като за всеки идентифициран клас и подразделение на опасност се поставя „Х“ в съответната колона.
Категория/клас на опасност
Вещество/смес Експлозивни Запалими Оксидиращи Токсични Корозивни Аерозолни опаковки/втечнени или сгъстени газове
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Пропан/

propan

x
2 Натриева основа/sodiumhydroxide x
3 Солна киселина/hydrogen chloride x
4 Фуран/furan x
  • Вторият етап е самото идентифициране на веществата, които не могат да се съхраняват съвместно и документирането им в следната форма:
Категория/клас на опасност съгласно Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси и/или Регламент (ЕО) 1272/2008 CLP Експлозивни Изключително запалими, 

Лесно запалими, Запалими

Оксидиращи Токсични Корозивни Аерозолни опаковки и втечнени или сгъстени газове
Приоритет на опасност съгласно т. 7 от Приложението към Наредбата
Експлозивни 4 Х Х Х Х Х
Изключително запалими, Лесно запалими, Запалими Х Х 3 Х 2 Х
Оксидиращи Х 1 Х Х Х Х
Токсични Х Х Х 2
Корозивни Х Х 3 2
Аерозолни опаковки/втечнени или сгъстени газове Х

3. Проверка на съответствието с общите изисквания на чл. 6 от Наредбата.
За всяко от общите изисквания по чл. 6 от Наредбата, физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химикали, са длъжни да извършат проверка и да удостоверят съответствието с дадено изискване чрез позоваване на съответните технически, организационни и управленски мерки.
В указанията са дадени подробни инструкции за извършване на проверката като резултатите от нея отново се документират в определената форма.

Пример за попълване на таблицата:

Изискване Съответствие (да/не/неприложимо) Информация, доказваща съответствие (обосновко, ако дадено изискване е неприложимо) Мерки за осигуряване на съответствие
1 2 3 4 5
1 Осигуряване на транспортна инфраструктура, която да отговаря на предвидените по вид и количества опасни вещества и смеси и на техниката, използвана за тяхното товарене и разтоварване; да Склад за съхранение с няколко изхода и рампи за разтоварване.

Достатъчно широки маршрути за движение на транспортните средства.

Заповед № 213 за организация на транспорта в предприятието при товарене и разтоварване.

План на предприятието и транспортните връзки.

2 Отделяне на складовете за опасни химични вещества и смеси от битови и производствени помещения и от складове за храни, лекарства, ветеринарни и козметични продукти; да Склада за съхранение е отделна сграда. План на предприятието.
3 Осигуряване на адекватна вентилация и осветление, съобразени с вида и количествата на опасните вещества и смеси, които се съхраняват; да Вентилационна инсталация в склада, поради съхранение на летливи и токсични вещества.

Осветление отговарящо на изискваният.

Документи за ефективността на вентилационната инсталация.

Протоколи от измервания на осветлението в склада.

4 Осигуряване и поддържане в изправност на технически средства за контрол и поддържане на температурата в складовите помещения за вещества, които се съхраняват в рамките

на определени температурни граници;

да Климатик. Нужна е температура от 15 до 25 градуса. Технически документи за изправността на климатика.
5 Инсталиране на пожароизвестителни и пожарогасителни системи съгласно приложимото законодателство в съответствие с пожароопасните и взривоопасните свойства на съхраняваните вещества и смеси; да Съгласно Наредба № Із-1971 и № Із-2377.

/Дават се пожарните категории съгласно Наредба № Із-2377

План за предотвратяване на аварии на територията на предприятието.
6 Обособяване на отделни зони/участъци за съхранение на опасните вещества с несъвместими категории на опасност; да Експлозивните вещества се съхраняват в отделно помещение, както и горимите. 

Фуран-експлозивни пари, трябва да се съхранява отделно от останалите-в специален шкаф или спомещение.

Пропан-запалимо, отделно.

Солна киселина и натриева основа могат да се съхраняват в едно помещение, но добре опаковани и отделени в различни шкафове.

План-скица на склада.

Заповед №… за отделно съхранение на несъвместимите опаснивещества

7 Предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи, разсипване или разпрашаване, включително чрез използване на съдове и/или съоръжения за съхранение, съобразени с опасните свойства на съхраняваните опасни химични вещества или смеси; да Наличие на събирателни вани, филтри, съоръжения за улавяния на разсипвания /пречиствателни съоръжения. Описва се къде се намират тези съоръжения в околността на склада или вътре.
8 Осигуряване и поддържане на технически средства за улавяне на евентуални разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите вещества и смеси за складовете, в които се съхраняват течности; да Списък на евентуални адсорбенти. Описва се посоченото от ИЛБ. Наличие на необходимите адсорбенти и средства за предотвартяване на разпространение на разливите.
9 Ограничаване достъпа на външни лица до складове за опасни химични вещества и смеси; да Забранява се достъпа на външни лица до помещенията на склада, наличие на денонощна охрана. Табели и инструкции забраняващи достъпа на външни лица.
10 Съхранение на веществата, класифицирани като силнотоксични или като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1 и 2, в заключени помещения или шкафове, с достъп до тях само на оторизиран персонал. да Фуран-специално помещение. Достъп до него има точно определен човек от персонала. Заповед за достъп до таксичните вещества на представителите от персотала.

4. Оценка на съответствието с изискванията за организацията за съхранението на опасни химични вещества и смеси

За всяко от изискванията за организацията за съхранението на опасни химикали, лицата отговорни за съхранението са длъжни да извършат проверка и да удостоверят изпълнението на съответните организационни мерки. Това се доказва чрез изготвянето и изпълнението на вътрешни документи като правилници, заповеди или други.

Минималният обем информация, необходима за доказване на съответствие с изискванията към организацията за съхранението на опасни химикали е разпределена в шест изисквания, подробно описани в указанията.

Примерно попълване на таблицата:

Изискване Съответствие (да/не) Документи и информация, доказващи съответствие Мерки за осигуряване на съответствие
1 2 3 4 5
1 Определяне на лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, и лица, имащи право на достъп до складовете с опасни химични вещества и смеси; да Заповеди, инструкции, разпоредби Ако може да се допълнят предприетите вече мерки
2 Разработване и прилагане на инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства по чл. 4, т. 1 на Наредбата; да Инструкции Ако може да се допълнят предприетите вече мерки
3 Разработване и прилагане на инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата по чл. 4, т. 8 на Наредбата (т. 2 от Таблицата); да Инструкции Ако може да се допълнят предприетите вече мерки
4 Разработване и прилагане на инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им; да Инструкции

План за обучение

Удостоверения доказващи преминало обучение

Ако може да се допълнят предприетите вече мерки
5 Разработване и прилагане на инструкции за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и

смеси, образувани при разлив и разпиляване, и на почви, абсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химични вещества и смеси, в съответствие със законодателството за управление на отпадъците;

да Инструкции Ако може да се допълнят предприетите вече мерки
6 Планиране и осъществяване на необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на аварии в съответствие с изискванията на законодателството за защита при бедствия. да План за действие при аварий на територията на предприятието Ако може да се допълнят предприетите вече мерки

5. Проверка на съответствието с условията на съхранение на опасните химични вещества и смеси, посочени в информационните листове за безопасност или в друга налична информация за опасните вещества и смеси.

Пример за попълване на таблицата:

Наименование на вещество/смес Изискване към условията за съхранение Съответствие (да/не)

(ако е налице несъответствие, се обяснява)

Информация доказваща съответствие (ако са налични) Мерки за осигуряване на съответствие
1 2 3 4 5 6
1 Пропан/

propan

При температура под 50 0С на хладно и проветриво място. Да не се съхранява с окислители.

/преписва се от ИЛБ, Раздел 7, т. 7.2/

да План на складовото помещение; Схема на предприятието При необходимост се попълва
2 Натриева основа/sodiumhydroxide Складови помещения и контейнери. Температура от +15 0С до +25 0С да План на складовото помещение; Схема на предприятието При необходимост се попълва
3 Солна киселина/hydrogen chloride Складови помещения и контейнери да План на складовото помещение; Схема на предприятието При необходимост се попълва
4 Фуран/furan В заключени помещения, достъпни само за лица с право на достъп. Температура от +15 0С до +25 0С. Да се пази от загряване и източници на възпламеняване. да План на складовото помещение; Схема на предприятието;

Заповед за лицата с право на достъп до помещението за съхранение на Фуран.

При необходимост се попълва

6. Идентифициране и оценка на съответствието с други приложими нормативни актове и правила в областта на пожарната безопасност, опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

  • Съставя се списък с приложимите нормативни актове с обосновка за тяхната приложимост по отношение на съхранението на опасни химикали
  • Оценка на съответствието с приложимите нормативни актове по отношение на съхранението на опасни химикали:
Нормативна област/нормативен акт Изискване свързано със съхранението на опасни химични вещества и смеси Съответствие (да/не) Административни актове и документи, изисквани от законодателството и/или доказващи съответствието с него
(описват се всяко изискване)
Мерки за осигуряване на съответствие
1 2 3 4 5 6
1 НАРЕДБА № Із-2377 от 15.09.2011 г. Изисквания към пожарната безопасност при експлоатация на обектите да Противопожарно досие При необходимост се попълва
2 НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. /Изисквания към вида и броя на пожарогасителите в зависимост от вида и категорията на обекта-ОПИСВАТ СЕ ТОЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВАШИЯ ОБЕКТ предвидени в наредбата/ да Описват се наличните противопожарни средства При необходимост се попълва

7. Дата на изготвяне на проверката и история на документа. Следва да бъде указана датата на първото изготвяне на документа, а след това в таблица да бъде записвана историята на всички редакции.

Версия № Изготвил Причина за преразглеждането и актуализацията /Коментари Утвърдил Дата
1 2 3 4 5

8. Планове за коригиращи действия и мерки за постигане на съответствие. В таблица се описват  всички констатирани несъответствия при оценката, както и необходимите действия за постигане на съответствие.

Констатирано несъответствие Коригиращи мерки Срок за осъществяване Отговорен за изпълнението Дата на потвърждаване на изпълнението Статут на мярката

(приключила, в процес на изпълнение, не е стартирала)

1 2 3 4 5 6 7

Целия документ с примерна оценка, можете да свалите във формат готов за редактиране (.doc.) от тук: Примерна оценка.

Сподели

Подобни статии