Нови наредби и изменения – април 2022

1.Неплатен отпуск за 2022

Във връзка с мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2021 г., се признава за трудов и осигурителен стаж. С приемането на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда до 90 работни дни, ползван през 2022 г. също ще се зачита за трудов и осигурителен стаж.

2.Нова Наредба за ЗБУТ в черната и цветната металургия.

Наредбата ще влезе в сила от 09.09.2022 и предвижда редица повишени изисквания в сферата, отнасящи се до инструктажите, личните предпазни средства, използването на допълнителни устройства за безопасност, специфични изисквания при ръчната работа с тежести и др. Наредбата дори предвижда списък с конкретни инструкции,  изрично  упоменати, че трябва да бъдат налични.

С цялата наредба можете да се запознаете тук: Наредба № РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия.

Наред с въведените нормативни изисквания, новата наредба влече със себе си и  задължително преразглеждане на оценката на риска в съответствие с чл. 11. (1), т. 2 от Наредба № 5 от 11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска – а именно – „след настъпили промени в нормативната уредба“.

Сподели

Подобни статии