Нови задължителни мерки за работодателите от 02.04.2020г.

Нови задължителни мерки за работодателите от 02.04.2020г.

До отмяната на извънредното положение работодателите ще трябва да прилагат допълнителни мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19.
Заповедта на Министерството на труда и социалната политика е издадена на 02.04.2020г. като контролът по спазването й е възложен на Инспекция по труда.

Съгласно заповедта работодателите трябва:

  • Да проведат извънреден инструктаж на работниците и служителите, с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания за ползване на надеждни източници на информация.
  • Да въведат пропускателен режим, който да гарантира контрол и недопускане на територията на предприятието на работници и служители или външни лица, с прояви на остри заразни заболявания.
  • Да създадат организация на работа, която да сведе до минимум преките контакти, както между работниците и служителите, така и между тях и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно да се осигури спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м.
  • Да организира задължително почистване и дезинфекция на работните места, санитарните помещения и местата за почивка и хранене. Дезинфекцията трябва да се извършва не по-рядко от два пъти в рамките на работния ден (или работната смяна), но не по-рядко от честотата, определена от производителя на използваните препарати. При сменен режим на работа трябва да се извършва задължителна дезинфекция след приключването на всяка смяна.

    Трябва да се осигури и дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, при използване за служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитни средства.

  • Да осигурят необходимите условия за спазване на лична хигиена на работещите: течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за еднократна употреба, дезинфектанти и други.
  • Да осигурят редовно проветряване на помещенията с цел  добра респираторна хигиена.
  • Да осигурят необходимите лични и колективни средства за защита на работещите според спецификата на дейността – защитни маски за лице, ръкавици и други.
  • Да не се допускат на работа служителите и работниците, които проявят грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не използват предоставените им лични предпазни средства.

Изпълнението на всички мерки от заповедта трябва да се обсъдят в Комитетите/Групите по условия на труд в предприятията, а в предприятията с по-малко от 5 работещи – с всички работници и служители. Изпълнението на заповедта ще се контролира от Главната инспекция по труда.

Заповедта може да изтеглите тук: Заповед № РД 01-219/02.04.2020 г. на министъра на труда и социалната политика относно мерки, които работодателите трябва да предприемат във връзка с COVID-19

Вижте още:

Допълнение на оценката на риска

Комитети и групи по условия на труд

 

В случай, че се нуждаете от съдействие и допълнителна информация във връзка с въвеждането на новите мерки, можете да се свържете с нас: Контакт

 

Сподели

Подобни статии