Нова наредба – Изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

Нова наредба – Изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

Преди обнародването на новата наредба някои от приложимите изисквания бяха зададени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

С новата НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, КОНТРОЛ, ПРИЕМАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКЕЛЕТА вече конкретно се определят:

1. видовете и класификацията на скелета;

2. техническите изисквания и правила за проектиране на скелета при изграждане, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради и строителни съоръжения;

3. минималните изисквания за монтаж и демонтаж на скелета, включително към техните елементи и компоненти;

4. изискванията при експлоатация на скелета;

5. видове инспекции (проверки) в процеса на монтаж и приемане на отделните етапи, както и по време на експлоатация на скелето.

Вижте още: Лични предпазни средства при работа на височина

Сподели

Подобни статии