Нова наредба за хигиената на храните

Новата НАРЕДБА № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните отменя Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните, като целта е постигане на пълно съответствие с правото на Европейския съюз. (Осигурява се прилагането на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно хигиената на храните.) Наредбата е обнародвана в Държавен вестник и в сила от 30.12.2021г.

Наредбата определя общите хигиенни изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, специфичните изисквания при транспорт на храни, както и изискванията към условията за производство, преработка и дистрибуция на храни.

Наредба следва структурата на досега действащата Наредба 1 за хигиената на храните, като са добавени или допълнени някои разпоредби с цел допълване на общите изисквания към обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни по отношение на проектирането и изграждането на сградите и помещенията, водопроводните и канализационните инсталации на обектите, осветлението в обектите, отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, както и качеството на водата с която се захранват обектите.

Допълнени са и изискванията към условията за производство, преработка и дистрибуция на храни по отношение на поддържането на чистотата, поддържането в техническа изправност на водопроводните, канализационните, отоплителните, вентилационните, климатизационните и електрическите инсталации, използването на специално работно облекло, лични предпазни средства и обувки за работещите в обекта, както и условията за извършване на ефективна защита на обекта от насекоми и гризачи и провеждане на дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

С пълния текст на новата наредба можете да се запознаете тук: Наредба

Сподели

Подобни статии