Напомняне квоти ЗХУ – напомняне март 2021

Напомняме Ви, че работодател с 50 и повече от 50 работници и служители е длъжен да определи квота за назначаване на хора с трайни увреждания, съгласно разпоредбите на Закон за хората с увреждания (ЗХУ) и Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ).

С подробната процедура можете да се запознаете тук: Процедура

В сила от 01.01.2021 г. са някои нови моменти:

Съгласно чл. 38, ал.3 на ЗХУ Работодателите се освобождават от задължението за запълване на квотите до края на съответната календарна година при:

1. наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания;

2. липса на хора с трайни увреждания, насочени от дирекции “Бюро по труда” или от трудови посредници с издадено удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

(4) Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” удостоверява обстоятелствата по ал. 3.

(5) Работодателите, извън тези по ал. 3, които прилагат алтернативни мерки за заетост на хора с трайни увреждания, определени с правилника за прилагането на закона, се освобождават от задължението по ал. 1.

(7) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) За новосъздадени предприятия задължението по ал. 1 възниква през годината, следваща годината на вписването им.

(8) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Специфичните фактори в работната среда по ал. 3, т. 1 се установяват съобразно броя на работниците и служителите, които:

1. полагат труд при условията на първа или втора категория труд;

2. работят при условията на установено намалено работно време или имат право на допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

С  приетите промени се предвижда още разширяване на кръга на лицата-обект на защитена заетост чрез включване на хора с психични разстройства и интелектуални затруднения.

Целта е те да бъдат подкрепени в процеса на трудовата им реализация на пазара на труда.

Сподели

Подобни статии