ПРЕПОРЪКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА във връзка с актуалната епидемиологична обстановка в Р.България

ПРЕПОРЪКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА във връзка с актуалната епидемиологична обстановка в Р.България

С цел недопускане на увеличаването на риска за работещите от коронавируса (2019-nCoV) могат да бъдат формулирани следните препоръки, изпълнението на които би довело до поддържане на риска по работните места в допустимите граници и свеждането му до възможния минимум на неблагоприятно въздействие върху здравето на работещите:

Според натрупаните към момента епидемиологични данни, коронавирус (2019-nCoV) може да бъде класифициран като биологичен агент от група 3 и/или 4, съгласно Наредба № 4 / 2002 г. „За защита на работещите от рискове,свързани с биологичните агенти при работа“ (ДВ 105 / 2002г.). 

Като приоритетни действия СТМ при СТС „Инженеринг“ ООД предлага на Управителя да се обърне внимание върху основните групи дейности и технологични процеси, които изискват промяна в организацията във връзка с актуалната епидемиологичнта обстановка.

Рисковите дейности, изискващи повишено внимание и допълнителни организационни мерки остават:

  • Транспортни и строителни дейности, като предпоставка за непредвидимите контакти с различни хора / материали;
  • Медицински / ветеринарни дейности, като предпоставка за контактите с хора и/или биологични материали, условно контаминирани с коронавирус (2019-nCoV);
  • Административни дейности, като предпоставка за струпване на много хора на едно място, респективно – засилването на контактите;
  • Консултантски и търговски дейности, като предпоставка за контактите с външни лица.

При наличието на гореизброените дейности в предприятието, препоръчваме Работодателя да прецени необходимостта от преразглеждането на оценката на риска, съгласно чл.11(1) от Наредба № 5 / 1999г. „За реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска“.

За  превенция на риска препоръчваме:

В срок от 16.03. – 18.03.2020г. да се извърши извънреден инструктаж на работещите, съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № РД -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г със следно съдържание:

  1. Организационни мерки, предприемани за намаляването на риска за работещите от коронавируса (2019-nCoV):

  Преразглеждане на оценката на риска при необходимост;

– Създаване на ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което те са били в контакт;

– Ревизиране на работните процедури с оглед минимизиране на необходимите, присъщи на дейността контакти както с външни лица, така и между работещите;

– Определяне на лицата, за които, предвид служебните им задължения, контактите с потенциални вирусоносители не могат да бъдат ограничени. Целта е спрямо тях да бъдат приложени специфични технически мерки за защита, в т.ч. осигуряване на лични предпазни средства;

– Да се определи ред за почистване и дезинфекциране на работните места и санитарните възли;

– Регламентираните физиологични почивки да се използват за проветряването и дезинфекцията на работните помещения;

– При възможност да се премине към дистанционна работа от вкъщи;

– В случай на контакт с лице, за което е установено, че е вирусоносител, да се прибегне към процедурата, препоръчана от МЗ, като незабавно да се оповестяват съответните контролни органи (РЗИ);

– Ревизиране на списъка с работните места и видовете лични предпазни средства за защита от биологичен риск;

– Определяне на ред за обратното събиране, съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител съгласно чл.5 т.1 (2) от Наредба № 4 / 2002 г. „За защита на работещите от рискове,свързани с биологичните агенти при работа“ (ДВ 105 / 2002г.) 

  1. Технически мерки: 

– Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати, включително средства за измиване на очите и/или антисептични средства за кожата;

– Осигуряване на подходящи лични предпазни средства, като маски за защита на горните дихателни пътища, при необходимост – защитни ръкавици, и др;

  Осигуряване на специални контейнери за съхранение на използваните личните предпазни средства и използваните хигиенни материали.

Обратното събиране на използваните лични предпазни средства след края на работната смяна трябва да се извършва в специален контейнер. Контейнерът трябва да се заключва и да се съхранява в определено за това помещение. Най-добрия начин за унищожаването на използваните ЛПС е изгарянето на същите, заедно с контейнера. 

Примерни заповеди за провеждане на извънредния инструктаж можете да изтеглите от тук: Заповед 1 и Заповед 2

Информационна брошура – Как да предпазим себе си и другите

Сподели

Подобни статии