Определяне на местата за трудоустроени лица през 2018 г.

Определяне на местата за трудоустроени лица през 2018 г.

Краен срок за определяне на местата за трудоустроени лица през 2018 г.: 31.01. 2018г.

Във връзка с изпълнение разпоредбите  чл. 315, ал.1   от КТ и Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ),
Работодател с персонал над 50 работници и служители е длъжен ежегодно, но не по-късно от края на месец януари:

1. Да определи работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, съгласно   чл. 315, ал.1   от Кодекса на труда;

2. От общия брой работни места за трудоустроени лица да определи не по-малко от половината за хора с трайни увреждания, съгласно чл. 27, ал.1 от ЗИХУ  ;

3. Да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените по т. 2 места, съгласно  чл. 27, ал. 2 от ЗИХУ ;

4. В 14 (четиринадесет) дневен срок да обяви свободните места – незаети от хора с трайни увреждания, съгласно  чл. 27, ал. 2 от ЗИХУ   в Агенцията по заетостта.

 

Сподели

Подобни статии