Европейски стандарти при ЛПС

Какво представляват хармонизираните европейските стандарти:

Хармонизиран стандарт е европейски стандарт (EN), разработен по мандат на Европейската комисия и Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), който поддържа съществените изисквания на директивите от т.нар. Нов подход. Прилагането на хармонизираните стандарти е доброволно, но е най-лесният начин за доказване на съответствието на продуктите със съществените изисквания на директивите. (В страната преди 1999г. стандартите бяха задължителни и част от държавната регулация върху пазара.)

За да станат хармонизирани стандарти, е необходимо страните членки да преведат заглавията на стандартите на техния национален език, да ги изпратят на Европейската комисия и секретариата на EFTA за публикуване в Официалния вестник (Official Journal) на Европейския съюз. С този акт европейските стандарти, разработени по мандат, стават хармонизирани стандарти. От датата на публикуване тези стандарти могат да се прилагат за доказване на съответствието на продуктите с директивите.

Списъци на българските стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти по директиви, можете да намерите тук

Оценяване на съответствието:

Оценяване на съответствието е всяка дейност (вземане на проби, изпитване, сертификация и контрол), чиято цел е да се докаже, че даден продукт, процес, услуга, система, лице или орган отговарят на определени изисквания. Тези изисквания, както и процедурите за оценяване на съответствието, вземането на проби, методите за изпитване са разработени в международни, европейски или национални стандарти, ръководства или други нормативни документи.

Оценяването на съответствието се осъществява чрез систематично изследване степента на съответствие на даден продукт, процес или услуга. Изискванията могат да бъдат по отношение на безопасност, опазване на здравето и околната среда или по отношение на определени характеристики, свързани с качеството.

Оценяването на съответствието може да бъде задължително, когато това е уредено с нормативен акт и е свързано с безопасността и опазване на здравето и околната среда, или доброволно – за доказване на качеството на продукт, процес или услуга. Целта е потребителите да са сигурни, че продуктите, процесите, услугите или системите са в съответствие с определени изисквания, което ги прави по-добре приети на пазара.

Стандарти и ЛПС

Нормативният акт в българското законодателство е: Наребда за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.

За да може да се продават лични предпазни средства в Европейския съюз, производителят трябва да е доказал, че те отговорят на описаните в регламента изисквания. Най-лесният начин за доказване е, когато ЛПС отговарят на европейските хармонизирани стандарти.

В регламента е посочено, че се счита, че: „ ЛПС, които са в съответствие с хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания за опазване на здравето и за безопасност, установени в приложение II, обхванати от тези стандарти или части от тях.

Производителят може да потърси други алтернативни начини за доказване, но прилагането на хармонизираните стандарти е най-лесният и сигурен начин за доказване на съответствието на продуктите със съществените изисквания на европейските нормативни изисквания. Освен това в рамките на европейската общност прилагането на хармонизираните стандарти е въпрос на престиж и добри практики.

ЛПС, използвани при работа на височина и маркировка „CE“

Личните предпазни средства, използвани за защита от падания, попада в категория „III Оборудване“ на Европейската директива за ЛПС 89/686 / ЕИО. Това означава, че всички ЛПС за защита от падане, използвани в Европейската общност, трябва да бъдат маркирани със „CE“ и да отговарят на определени минимални изисквания.

От съществено значение е ЛПС да се доставят от компетентен производител, доставчик или дистрибутор, който притежава необходимите технически познания за продукта и който е в състояние да предоставя съвети и постоянна поддръжка. Това включва информация за характеристики, ограничения, изисквания за обучение и поддръжка.

Всяко ЛПС трябва да бъде ясно и постоянно маркирано от производителя, като съдържанието ще включва производствена партида или сериен номер, за да се даде възможност за проследяване; модел и тип; номер и година; и пиктограма или друг метод за посочване на необходимостта потребителите да четат инструкциите за употреба.

Инструкции и указания

ЛПС трябва да бъде снабден с ясни и недвусмислени инструкции, за да се гарантира безопасната инсталация и употреба на продукта. Трябва да се включат и инструкции за поддръжка, които да съдържат подходящи подробности, за да се осигури правилното и безопасно поддържане на ЛПС. Инструкциите на производителя съдържат препоръка относно честотата на периодичните проверки / проверки, като се вземат предвид законодателството, типът на оборудването, честотата на използване и условията на околната среда. Ако е подходящо, може да се споменат обслужване и ремонт.

Стандартът EN 365: 2004 Лични предпазни средства срещу падания от височина – Общи изисквания за инструкции за употреба, поддръжка, периодичен преглед, ремонт, маркиране и опаковане дава общи изисквания за периодична проверка, инструкции за употреба и маркиране на ЛПС срещу падания от височина. За специфични ЛПС съществуват други свързани стандарти:

Стандарт Наименование
БДС EN 131 Стълби
БДС EN 280 Подвижни работни площадки, които се повдигат
БДС EN 341 Лични предпазни средства срещу падане от височина – Устройства за спускане
БДС EN 353-1 Лични предпазни средства срещу падане от височина.
Част 1: Спирачни устройства срещу падане с водач по твърда осигурителна линия
БДС EN 353-2 Лични предпазни средства срещу падане от височина.
Част 2: Спирачни устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия
БДС EN 354 Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни въжета
БДС EN 355 Лични предпазни средства срещу падане от височина. Поглъщатели на енергия
БДС EN 358 Лични предпазни средства за поддържане при работа и предотвратяване на падане от височина. Колани за поддържане и ограничаване при работа и предпазни въжета
БДС EN 360 Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип
БДС EN 361 Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни колани за цяло тяло
БДС EN 362 Лични предпазни средства срещу падане от височина. Съединители
БДС EN 363 Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни системи срещу падане
БДС EN 795 Защита срещу падане от височина. Осигурителни устройства. Изисквания и методи за изпитване
БДС EN 813 Лични предпазни средства срещу падане. Предпазни колани за седнало положение
БДС EN 1004 Подвижни работни площадки и скелета от готови елементи
БДС EN 1263 Обезопасяващи мрежи
БДС EN 1496 Спасителни средства. Устройства за спасяване чрез повдигане
БДС EN 1497 Лични предпазни средства срещу падане. Спасителни колани за цялото тяло
БДС EN 1498 Спасителни средства. Спасителни примки
БДС EN 12810 Фасадни скелета от готови елементи
БДС EN 12811 Временни съоръжения за строителство
БДС EN 13374 Временни системи за странична защита
EN ISO 13857 Safety of Machinery

Сподели

Подобни статии