Лични предпазни средства – задължения на работодателя и работниците

Дефиницията за лични предпазни средства (ЛПС) е дадена в § 1. т. 7 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), а именно: „Лично предпазно средство“ е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.

Те представляват индивидуална защита за работещите от отделни професионални вредности, присъстващи в работната среда. ЛПС се прилагат и при отстраняването на различни аварийни ситуации при ремонт и контрол на различна производствена и химическа апаратура, при работа в закрити съдове и комуникации и наличие на вредни вещества в тях, при производствена дейност, свързана с отделянето на вредни пари, газове и токсични прахови аерозоли, при интензивна ултравиолетова и инфрачервена радиация, при работа с радиоактивни вещества, при отстраняването на пожари, бедствия и аварии, и последствия от тях. Личните предпазни средства са задължителни за случаите, когато не са осигурени технологични и технически средства за намаляване/отстраняване на вредно въздействащите фактори върху работещите и когато  професионалния риск за здравето и безопасността им не може да се отстрани по друг начин. Производителите на ЛПС пускат на пазара, средства, които са проектирани и произведени в съответствие с приложимите съществени изисквания за опазване на здравето и за безопасността на работещите.  Производителите изготвят техническата документация и провеждат или организират провеждането на приложимата процедура за оценяване на съответствието.

Задължения на Работодателя за предоставяне на средства за предпазване на работника от вредните фактори:

 • Работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства;
 • Работодателят съставя списък, който съдържа:

1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства;

2. вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;

3. конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;

4. срока за износване на личните предпазни средства. 

 • Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа;
 • Работодателят осигурява използването само на изправни и отговарящи на изискванията  лични предпазни средства;
 • Работодателят предварително информира всеки работещ за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства, които той му предоставя за ползване;
 • Работодателят осигурява на работещите обучение и организира демонстриране за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на личните предпазни средства;
 • Работодателят не допуска до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и специални работни облекла и не са инструктирани и обучени за използването им. /Чл. 246 от Наредба № 7 за от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване/
 • Работодателят осигурява средствата и организацията за почистването, изпирането, дезинфекцирането, дегазирането, дезактивирането, ремонтирането и други действия по поддържането, както и подмяната на личните предпазни средства;
 • Работодателят издава заповед за местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно; 
 • Работодателят осигурява резерв от лични предпазни средства, необходими за гарантиране на безопасното осъществяване на трудовата дейност; 
 • Работодателят осигурява периодични проверки за качествата на личните предпазни средства като за извършените проверки се съставя протокол. Добрата практика е проверките да се извършват два пъти годишно, например през месеците март и септември.
 • Когато личните предпазни средства са загубени или унищожени по вина на работещия, работодателят го снабдява с нови и може да търси имуществена отговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса на труда.

Задължения на работещия по отношение на ЛПС:

 • Работещите са длъжни да използват личните предпазни средства само по предназначение и то само по време на работа /чл. 284, ал. 2 от КТ /, с изключение на случаите при специфични и изключителни обстоятелства;
 • Работещите са длъжни да използват личните предпазни средства в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя;
 • Личните предпазни средства да се използват:

1. постоянно – когато опасностите действат непрекъснато;

2. периодично – когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;

3. аварийно – при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.

 • Работещите незабавно уведомяват работодателя при откриване на неизправности на личните предпазни средства за взимане на необходимите мерки;
 • Работещият връща на работодателя  дадените му за ползване лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло при прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа. Работещият може да задържи специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата на работното място, като заплати стойността до срока на износването му;
 • Работещият връща на работодателя специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата на работното място – температура, влажност и скорост на движение на въздуха, след изтичане на срока за износване;
 • Когато личните предпазни средства са загубени или унищожени по вина на работещия, работодателят го снабдява с нови и може да търси имуществена отговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса на труда

Изисквания към личните предпазни средства:

 • трябва да бъдат проектирани и произведени в съответствие с разпоредбите; 
 • не трябва да създават допълнителни рискове и да бъдат подходящи за предотвратяване на евентуални рискове;
 • трябва да отговарят на условията на работната среда, да бъдат съобразени със здравния статус и ергономичните условия на служителите;
 • да са предвидени за индивидуално използване. Въпреки това, ако това оборудване се използва от повече от един човек, трябва да се вземат предпазни мерки, за да се гарантира, че служителите няма да имат никакви здравословни проблеми;
 • трябва да са подходящи за използване заедно, ако в работната среда има повече от една опасност и едновременно се налага да се използват повече от едно лични предпазни средства;
 • трябва да се определят в зависимост от условията за използването им, степента на опасност, честотата на експозиция, характеристиките на работната среда и работата на личните предпазни средства; 
 • трябва да се съпровождат от инструкции за използване, съхранение и проверки за всяко от тях; да са налични в работната среда и да бъдат лесно достъпни за служителите; 
 • трябва да се предоставят безплатно от работодателя, да бъдат проверявани и подменяни; 
 • трябва да се съхраняват в хигиенни условия и да са на разположение по всяко време, когато не се използват. 

Специално работно облекло:

Специално е работното облекло, което се предоставя на работника/служителя като средство за индивидуална защита срещу вредностите, съпътстващи неговата работа. 

Пример за това са: 

 • студозащитното облекло; 
 • защитен гащеризон с качулка, ластици на китките, глезените и качулката, изработен от полипропилен с ламинат, с усилени шевове; антистатичен, с област на приложение: • прахово боядисване; • фармацевтика; • селскостопански химикали; • саниране; • ремонтни дейности; • химическа промишленост; • защита от бедствия и аварии; • изхвърляне на азбест; 
 • защитните кожени престилки за заварчици и др

Това облекло е собственост на работодателя и подлежи на връщане при прекратяване на трудовото правоотношение или при преместване на работника/служителя на друга работа преди изтичане срока на годност на облеклото.

Основни видове ЛПС (неизчерпателен списък)

 • за главата – каски, кепета, бонета, мрежи за коса;
 • за слуха – Вътрешни и външни антифони;
 • за очите и лицето – Очила от „открит тип“, „закрит тип“, щитове и каски за дихателните органи – Филтри противопрахови,
 • противогазови и срещу радиоактивни прахове.
 • за горните крайници – Ръкавици, осигуряващи защита срещу: механични въздействия, химически вещества; електричество и топлина, ръкавели.
 • за долните крайници – Обувки-половинки, боти, високи обувки, обезопасяващи боти, обувки с допълнително защитно бомбе, термични обувки, антистатични обувки и др.
 • за кожата – Защитни кремове (мазила).
 • за торса (трупа) и корема – Защитни жилетки, куртки и предни престилки за защита от механични въздействия, Спасителни жилетки, колани за тялото.
 • за цялото тяло – Оборудване за защита срещу падане от височина, Облекла за защита срещу химични вещества., пръски разтопен метал и инфрачервенарадиация и др.

Работно и униформено облекло (те не са лични предпазни средства!!)

Работно облекло – запазва личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа.

Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието.

Работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място

Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа.

Работникът или служителят е длъжен:

 • да носи работното и/или униформеното облекло при изпълнение на възложената работа;
 • да спазва условията за използването му, определени от работодателя и да опазва облеклото, като имущество на работодателя.

Вижте още:

Проверка на ЛПС и примерни протоколи

Списък на лични предпазни средства

Сподели

Подобни статии