Списък на лични предпазни средства

 

Пълният размер  на графиката (формат А4) можете да изтеглите ТУК.

Лични предпазни средства – изготвяне на списък

Съгласно чл. 17. (1) от Наредбата за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, „работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, въз основа на извършена оценка на риска на работното място, като има предвид: неизчерпателния списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателния списък на лични предпазни средства, посочени в приложение № 2, таблицата за части на тялото на работещите, изложени на рискове, посочена в приложение № 3″ от Наредба №3/19.04.2001г. на МТСГ и МЗ.

Той съставя списък, който съдържа:

1. Работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства.

2. Вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство.

(Точната идентификация на ЛПС -това е каталожният номер, който производителят или вносителят е получил след оценка на съответствието на това лично предпазно средство съгласно нормативните изисквания.)

3. Конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства.

4. Срока за износване на личните предпазни средства.

(Работодателят определя срока за износване въз основа оценката на риска, освен когато производителят не  е заложил конкретен срок.)

Работодателя обявява списъка пред работещите, като е длъжен да осигури необходимия и достатъчен резерв и периодични проверки, удостоверени с протокол за качествата на ЛПС.

Почистването, изпирането, дезинфекцирането, ремонтирането и други действия по поддържането, както и подмяната на ЛПС се организират и са за сметка на работодателя. Забранява се замяната на лични предпазни средства с тяхната парична равностойност!

Образец на списъка на лични предпазни средства можете да видите ТУК (.xls формат)

Личните предпазни средства се използват:
1. Постоянно – когато опасностите действат непрекъснато;
2. Периодично – когато опасностите възникват при определени видове и
условия на работа;
3. Аварийно при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други
подобни обстоятелства.

Личните предпазни средства трябва да се пускат на пазара, придружени с инструкция за употреба, съставена от производителя, която трябва да е изчерпателна и разбираема и да съдържа:

1. Името и адреса на производителя и/или на неговия упълномощен представител;
2. Информация за съхраняване, употреба, почистване, поддържане, обслужване и дезинфекция;
Препаратите за почистване, поддържане и дезинфекция, препоръчани от производителя, не трябва да имат вреден ефект върху ЛПС и върху ползвателя, когато са приложени според указанията.
3. Информация за резултати от изпитвания, доказващи класовете на защита, осигурявани от ЛПС;
4. Какви са принадлежностите към ЛПС, ако има такива и характеристиките на резервните части;
5. Класовете на защита, съответстващи на различните нива на риска и съответните ограничения за използване;
6. Крайната дата или периода на годност на ЛПС или на някои от неговите съставни части;
7. Каква е подходящата опаковка за транспортиране на ЛПС;
8. Какво е значението на използваните маркировки;
9. Името, адреса и идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което е участвало в оценяването на ЛПС на етапа на проектиране.

Освен инструкцията за употреба личното предпазно средство трябва да има и „Декларация за съответствие“.

Изготвянето й е част от процедурата „Деклариране на съответствието“, при която производителят или неговият упълномощен представител изготвя декларация, че пуснатото на пазара ЛПС отговаря на нормативните разпоредби и нанася върху всяко ЛПС маркировка за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировка за съответствие.
Тези два документа и особено инструкцията за употреба са задължителни за всяко лично предпазно средство в предприятието, съгласно Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, а подобна точка има и в декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, свързана с изискването за обучение и демонстриране за използването и съхраняването на ЛПС.

Сподели

Подобни статии