Копие от болничните листове за СТМ

Копие от болничните листове за СТМ

Съгласно ЗЗБУТ, основна функция на службите по трудова медицина е  консултиране и подпомагане на работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа; приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

Като част от основните дейности на СТМ, регламентирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.), влиза и наблюдението на здравното състояние на работещите. В тази връзка са и задълженията на работодателя да осигури условия за осъществяване на извършваните от службата дейности и да оказва съдействие на нейните специалисти, като в задълженията му влиза и предоставянето на “техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина” (чл. 3, ал. 1, т.4 от Наредбата).

В тази връзка ви напомняме да предоставите, копия на ползваните болнични листове от служителите през предходната година, за да може информацията от тях да бъде включена при изготвянето на Анализа на здравното състояние на работниците и служителите.

Сподели

Подобни статии