Какво е КУТ/ГУТ?

Какво е КУТ/ГУТ?

Създаването на Комитетите и групите по условия на труд е част от процеса на интегриране на работниците и служителите в цялостната политика по безопасност и здраве при работа. Всъщност, това е форма на социално партньорство, при която се разчита на прекия интерес на работещите да мислят за своята безопасност и здраве при работа. Разбира се, тази идея е подкрепена и нормативно със създаването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и са вменени както права, така и задължения на представителите в КУТ/ГУТ, които разглеждаме подробно във видеото:

 

 

КАКВО Е  КОМИТЕТ И ГРУПА ПО УСЛOВИЯ НА ТРУД

Комитетите и групите по условия на труд   КУТ / ГУТ са работни екипи, обсъждащи и предлагащи дейности и мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Съгласно  Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

  • В предприятия с повече от 50 работници и служители се учредяват комитети  по условия на труд в състав от 4 до 10 души.
  • В предприятия с 5 до 50 работещи включително се изграждат групи по условия на труд.

Комитетът  включва представители на работодателя и равен на тях брой представители

на работещите по безопасност и здраве при работа.

Групата се състои от работодателя или ръководителя на съответното  структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.

Председател на комитета по условия на труд е работодателят или негов представител, а заместник-председател е избран представител на работещите по безопасност и здраве при работа.

В работата на комитета  могат да участват и представители на контролните органи, на службата по трудова медицина и външни експерти.

В предприятията с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност може да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и комитети и групи към съответните структурни звена.

 Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник – председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за максимален срок 4 години.

Предсрочно прекратяване на срока  може да се поиска най-малко от една трета от общия брой на работещите в предприятието и се приема с мнозинство повече от една втора от присъстващите на общото събрание.

КАКВИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ В  КОМИТЕТИТЕ И ГРУПИТЕ ПО УСЛИВИЯ НА ТРУД

Имат следните задължения: 

1. Да обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите и да предлагат мерки за подобряването й;

2. Да обсъждат резултатите от оценката на професионалния риск и анализите на здравното състояние на работещите, докладите на специализираните служби по трудова медицина и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето и безопасността на работещите;

3. Да обсъждат планираните промени в технологията, организацията на труда и работните места по отношение на последствията от избора на оборудването, условията на труд и работната среда и да предлагат решения за опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите;

4. Да извършват проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

5. Да следят състоянието на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;

6. Да участват в разработването на програми за информиране и обучение на работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд.

Представителите в комитетите и групите по условия на труд се обучават задължително по програми, ред и изисквания, определени с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

Те имат следните права:

1. Право на достъп до наличната информация относно условията на труд, анализите на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост, констатациите и предписанията на контролните органи;

2. Право да изискват от работодателя да предприема необходимите мерки и да правят предложения за отстраняване на опасностите или за временно ограничаване на риска за здравето и безопасността;

3. Имат право да се обръщат към контролните органи, ако преценят, че взетите от работодателя мерки не са достатъчни да гарантират здравето и безопасността на работещите;

4. Имат право да участват в проверките, извършвани от контролните органи.

Заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд имат право:

1. на достъп до всички работни места в предприятието или поделението;

2. да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси в областта на здравето и безопасността;

3. да участват в разследването на трудови злополуки и при установяване на причините за професионални болести;

4. да участват при разработването на проекти на вътрешни правилници и наредби в областта на здравословните и безопасни условия на труд, за което работодателят задължително ги поканва;

5. да изискват от работодателя или от органа по безопасност и здраве в предприятието спиране работата на работното оборудване или да забраняват използването на опасни химични вещества и смеси.

Заместник-председателят на комитета по условия на труд и представителят на работещите по безопасност и здраве при работа в групата по условия на труд са длъжни:

1. да познават нормативните актове в областта на безопасността и здравето и да следят за спазването им;

2. при констатиране на нарушения или неизпълнение на задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа да информират работодателя и да предложат съответни мерки;

3. да информират работниците и служителите за резултатите от изпълнението на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

4. да не разгласяват и да не използват за своя сметка или за сметка на трети лица информация, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена или търговска тайна, както и личните данни на работещите, освен ако те не са дали своето изрично съгласие за разгласяването им;

5. да подписват декларация за неразгласяване на информацията и личните данни, която остава в сила и след прекратяване на техните правомощия.

 

Сподели

Подобни статии