Информационни листове за безопасност

Информационни листове за безопасност

Кога се изискват информационни листове за безопасност и за какво служат?

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (SAFETY DATA SHEET)

Всички вещества, съдържащи химични вещества следва да бъдат придружени с информационни листове за безопасност. Тяхната цел е да дадат информация и възможност на работодателите да определят дали опасни химични вещества присъстват на работното място и да оценят риска за здравето и безопасността на работещите, произтичащ от тяхната употреба.

Нормативна уредба:

Нормативната база, свързана с информационните листове за безопасност се основава на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).

В националното законодателство относима е Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

Тя възлага задължението по определяне на свойствата на химичния продукт върху неговия производител, директен вносител или дистрибутор. Този, който е произвел химично вещество, продукт или смес носи отговорност за качеството му. А този, който е внесъл вещество или смес в страната и осъществява разпространението му /дистрибуция/, е отговорен за предоставяне на информация за реалните съставки и качества на продукта.

Кога се изисква Информационен лист за безопасност (ИЛБ) ?

Съгласно Регламента REACH доставчик на вещество или препарат трябва да предостави безплатно информационния лист за безопасност на хартиен или електронен носител:

 • когато вещество или препарат отговаря на критериите за класифициране като опасно;
 • когато веществото е устойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и високо биоакумулативно (vPvB), в съответствие с критериите, определени в Приложение XIII на Регламента REACH;
 • когато веществото присъства в списъка на кандидати за евентуално включване в Приложение XIV на Регламента REACH (вещества, предмет на разрешаване).

Доставчикът също така трябва да предаде информационен лист за безопасност, когато препаратът не отговаря на критериите за класифициране като опасен, но съдържа:

 • поне едно вещество, представляващо опасност за здравето на човека или околната среда в индивидуална концентрация ≥ 1% тегловни проценти за препарати, които не са в газообразно състояние и ≥ 0,2% обемни проценти за препарати в газообразно състояние;
 • поне едно вещество, което е устойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и високо биоакумулативно (vPvB), в съответствие с критериите, определени в Приложение XIII на Регламента REACH в индивидуална концентрация ≥ 0,1% тегловни проценти за препарати, които не са в газообразно състояние;
 • вещество, присъстващо в списъка с кандидати за евентуално включване в Приложение XIV на Регламента REACH (вещества, предмет на одобрение) в индивидуална концентрация ≥ 0,1% тегловни проценти за препарати, които не са в газообразно състояние;
 • вещество, за което има ограничение за експозиция на работното място в Общността.

Информация за веществата или препаратите, за които не се изисква ИЛБ

Всеки доставчик на вещество в самостоятелен вид или под формата на препарат, който не трябва да предава информационен лист за безопасност, следва да осигури на получателя следната информация:

 • да посочи дали веществото е предмет на разрешение и подробности за това дали е дадено или отказано разрешение в тази верига за доставки;
 • подробности за което и да е наложено ограничение;
 • всякаква друга налична и подходяща информация за веществото, необходима да се осигурят идентифициране и прилагане на подходящи мерки за управление на риска. Това включва специфични условия, посочени от регистранта (производителя) в неговото регистрационно досие, които са му позволили провеждането на някои изпитвания, изискани съгласно разпоредбите на Регламента REACH;
 • регистрационният номер(а), ако са налични, за всяко вещество, за което е разпространена информация по гореспоменатите точки.

Тази информация трябва да бъде предадена безплатно на хартиен носител или в електронен вид и трябва да бъде актуализирана толкова често, колкото е необходимо според същата процедура, като тази, отнасяща се за информационния лист за безопасност.

Информация за вещества в изделия

Всеки доставчик на изделие, съдържащ вещество от списъка с кандидати за евентуално включване в Приложение XIV на Регламента REACH (вещества, предмет на разрешаване), в концентрация над 0,1 % тегловни проценти, трябва да осигури на получателя на изделие достатъчно информация (най-малко името на веществото), за да позволи безопасна употреба на изделието.

Съответната информация трябва да бъде осигурена безплатно на потребителя при поискване, в рамките на 45 дни от получаване на искането. Съгласно директивата на ЕС, Информационен лист за безопасност /ИЛБ/ на химично вещество трябва да съдържа следните задължителни елементи:

 1. Наименование на химическо вещество/смес и фирмата/предприятието
 • Информация за продукта;
 • Търговско наименование;
 • Номер на артикула;
 • Приложение на химично вещество / смес;
 • Производител / доставчик;
 • Информация в спешни случаи / спешен телефон на фирма-производител, доставчик  спешен телефон в България при злополуки /
 1. Състав / Информация за съставките 
 • Химична характеристика;
 • Опасни компоненти / CAS, EINECS – номер на опасните компоненти, процентна концентрация, R- и S-фрази / Hp – предупреждения  за опасност и за безопасност – съгласно регламент CLP/;
 • Допълнителна информация;
 1. Описание на опасностите
 • информация за конкретни опасности за човека и околната среда;
 • класификационна система;
 1. Мерки за оказване на първа помощ
 • при вдишване;
 • при контакт с очите и кожата;
 • при поглъщане;
 1. Мерки при гасене на пожар
 • подходящи средства за гасене на пожар;
 • средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност;
 • предпазни средства;
 1. Мерки при аварийно изпускане
 • лични предпазни средства;
 • мерки за опазване на околната среда;
 • средства за почистване / събиране;
 1. Работа с вещество / смес и съхранение
 • работа с веществото;
 • информация за безопасна работа;
 • информация относно защитата срещу пожар и експлозия;
 • съхранение;
 • изисквания, на които трябва да отговарят складовете и съдовете;
 • информация относно съхранението;
 • допълнителна информация;
 1. Контрол при експозиция и лични предпазни средства
 • допълнителна информация относно конструкцията на техническите съоръжения;
 • лични предпазни средства;
 • общи предпазни и хигиенни мерки;
 • защита на дихателните пътища;
 • защита на ръцете;
 • материал на ръкавиците;
 • време за проникване на материал на ръкавиците;
 • защита на очите;
 • защита на тялото;
 1. Физични и химични свойства
 • обща информация /агрегатно състояние на веществото, цвят, мирис/;
 • промени във физичното състояние / t° на топене, t° на кипене/;
 • пламна точка / P.S. веществото се приема за запалимо, ако неговата пламна точка се намира в интервал 21° – 55° С/ ;
 • опасност от експлозия, граници на експлозивност в обемни %;
 • плътност при 20° С;
 • разтворимост в/ смесимост с;
 • вискозитет;
 • съдържание на разтворители и твърдо вещество;
 1. Стабилност и реактивоспособност 
 • термично разпадане / условия, които трябва да се избягват;
 • опасни реакции;
 • опасни продукти при разпадане;
 1. Токсикологична информация
 • остра токсичност;
 • първично дразнене / на кожата, на очите/;
 • сенсибилизация;
 • допълнителна токсикологична информация;
 1. Екологична информация
 • клас на опасност за водите;
 • опасност за питейната вода при изтичане;
 1. Третиране на отпадъците
 • препоръки за продукта;
 • препоръки за непочистени опаковки;
 1. Информация за транспортиране
 • наземен транспорт  / ADR/RID клас/;
 • морски транспорт /IMDG/;
 1. Информация съгласно действаща нормативна уредба /етикет/
 • етикетиране съгласно указанията на ЕС;
 • кодова буква и обозначение за опасността на продукта;
 • предупреждения за опасност / рискови фрази ;
 • предупреждения за безопасност / фрази за безопасност;
 • специално етикетиране на определени препарати;
 • национални разпоредби;
 • клас на опасност за водите.

Въпреки, че в информационния лист има подробна и доста често повтаряща се информация, поради неговия обем, който понякога достига до 100 страници и повече е необходимо за работещите да бъдат осигурени и инструкции за безопасна работа с опасни вещества.

Идеята на инструкцията за безопасна работа с опасно вещество е да даде основни познания, с които бързо и лесно да се запознае работещия или с които да направи справка при необходимост. В повечето случаи информацията за разработване на инструкцията за безопасност при работа се взема от информационния лист за безопасност, но в съкратен с необходимите елементи вид и сведена до 1-2 страници.

Най-съществената информация, която може да се използва за разработването на инструкцията се съдържа в следните раздели:

1. Раздел 2.2: Елементи на етикета – съдържа информация за класификацията и опасностите.

2. Раздел 4: Мерки за оказване на първа помощ

3. Раздел 5: Мерки при гасене на пожар.

4. Раздел 6.3: Мерки и материали за ограничаване и почистване.

5. Раздел 7.1: Предпазни мерки за безопасна работа

6. Раздел 7.2: Условия за безопасно съхранение

7. Раздел 8.2: Контрол на експозицията („Лични предпазни средства“).

Сподели

Подобни статии