План за проверки на Инспекция по труда през 2017г.

План за проверки на Инспекция по труда през 2017г.

Ежегодната кампания на Инспекция по труда за контрол на трудовото законодателство по черноморските курорти вече стартира. През най-активните месеци – юли и август, контролната дейност на Агенцията в тях ще бъде подпомогната от екипи от други области поради големия ръст на сезонната заетост.

Работодателите в туризма вече могат да наемат работници и служители от трети страни за сезона по още по-облекчена процедура, след като в бр. 48 на Държавен вестник бяха обнародвани промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. С тях се намаляват изискванията към документите, които работодателите трябва да представят за получаване на разрешение за достъп до българския пазар на труда за тези лица.  Законосъобразното им наемане, както и законосъобразното възникване на трудовите правоотношения като цяло, спазване на разпоредбите, свързани с разпределението на работното време, почивките и отпуските и работата на непълнолетни лица са акцентите в контролната дейност на Инспекция по труда в сезонните обекти.

Вижте какви са акцентите при проверки на Инспекция по труда освен сезонните кампании:

Акцент: Реализирането на мащабните строителни проекти в областта на инфраструктурата на страната през последните няколко години налага Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да обърне специално внимание на спазването на трудовото законодателство при тяхното изграждане и това ще продължи да бъде основен акцент и през цялата 2017г.

Строителството е традиционно рисков отрасъл и в плана на ИТ са заложени проверки не само за големите фирми, изпълняващи проекти по Европейските програми, но и за малките и средните строителни обекти, при които продължава да се наблюдава  тенденцията от последните години да се стремят с минимални средства и по-малко ресурси да осигуряват, спазват и контролират здравословните и безопасни условия на труд, което е предпоставка за големия брой трудови злополуки, които се случват в този бранш.

Акцент: Друго направление в инспекционната дейност  е осъществяваният периодичен контрол в предприятия с рискови производства и дейности. В списъка на рисковите производства и обекти, подлежащи на периодичен контрол, са включени 36 групи производства и обекти.

Съгласно този списък периодичността на извършване на проверките е следната:

 • на три месеца – подземни обекти за добив на въглища;
 • на шест месеца – добив на метални руди, открит добив на полезни изкопаеми и производство на
  експлозиви;
 • на една година – нефтохимични производства, производство на химични продукти (бои, лакове и други), производство на цветни метали – олово, цинк, мед, алуминий и др., производство на чугун и стомана, амонячни хладилно-компресорни инсталации, кислородни производства, производство на етерично-маслени и козметични химични продукти, производство на стъкло и изделия от стъкло, керамични изделия, цимент, вар и гипс, производство на изделия от каучук, производство и съхранение на спирт, петролни складове, промишлени газоснабдителни станции за втечнени
  въглеводородни газове.

Акцент: През 2017 г. ИТ ще продължи да осъществява контрол в предприятия от икономически дейности, оказващи съществено влияние върху нивото на трудовия травматизъм и професионалните болести в страната, както и проверки по спазване предписанията на органите на медицинската експертиза на работоспособността за лицата, получаващи лични пенсии за инвалидност. За идентифициране на предприятията в съответната област, допуснали най-голям брой трудови злополуки и професионални болести се използва информация от териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

Акцент: През 2017 г. са планирани проверки при регистрирани земеделски производители, които притежават по-големи земеделски площи (изключващи възможността реколтата от плодове или зеленчуци да бъде прибирана с техен и на семейството им труд) и които през изминалата година не са се възползвали в достатъчна степен или изобщо не са се възползвали от еднодневни трудови договори. При проверките се отделя особено внимание на наличието на трудови договори, а ако са използвани договори по чл. 114а от Кодекса на труда, се следи дали те са по утвърдения образец и регистрирани от съответната Дирекция „Инспекция по труда“, както и за изплащането на трудови възнаграждения на работниците лично срещу разписка в края на работния ден.

Акцент: През 2017 г. контролните органи на Инспекцията по труда ще извършват планирани проверки за спазване на трудовото законодателство, касаещо защита на трудовите права на непълнолетни работници или служители във връзка със сезонното наемане на работа на непълнолетни лица, както и във връзка с провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение). Проверките обхващат както въпросите по възникване и съдържание на трудовите правоотношения, така и осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд на непълнолетните работници.

Акцент: Независимо от неголемия брой констатирани нарушения на разпоредбите, свързани с трудовата мобилност, високата обществена значимост на стриктното им спазване предопределя ориентираността на специализирания контрол на ИА ГИТ към:

 • извършване на проверки по спазване разпоредбите на Закона за трудова миграция и трудова мобилност, в т. ч. приемането на командировани работници и служители от
  държави – членки на ЕС;
 • извършване на проверки по законосъобразното осъществяване на посредническа дейност по наемане на работа.
 • контрол на дейността на предприятия, които осигуряват временна работа и на
  предприятия ползватели.

Подробният план за дейността на Главна Инспекция по труда през 2017г. можете да намерите тук:

http://www.gli.government.bg/upload/docs/2017-01/Plan_2017_pechat.pdf

 

Сподели

Подобни статии