Заповед за инструктажи

Заповед за инструктажи

Основните изисквания относно провеждането на обучения и инструктажи, които са водещи при изготвяне на заповед за инструктажи са посочени в Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Наредбата изисква работодателят писмено да определи видовете инструктажи, обхвата на инструктажите, програмите и лицата, които ще провеждат инструктажа.

Приложената заповед за инструктажи е разработена от нашия екип и включва всички изисквани от наредбата точки във връзка с организацията на провеждането на инструктажите. Ако във Вашата организация, някой от инструктажите не е необходим, съответно следва да изтриете текста от вашата заповед за инструктажи, който го касае.

Заповед за провеждане на инструктажи – формат .DOC

Заповед за провеждане на инструктажи – формат PDF

Как да определите кои инструктажи следва да включите във вашата заповед за инструктажи. Как да определите лицата, които ще ги водят? Какви трябва да са програмите за провеждане на инструктажите?

 • Начален инструктаж

Задължително присъства в заповедта и се провежда в деня на постъпване на работа, преди възлагане на самата работа. Целта е новоназначените работници и служители да бъдат запознати с основните правила и изисквания по БЗР в предприятието; с вида и характера на извършваната работа; със специфичните опасности и рисковете, както и с изискванията към тяхното поведение. На тези основи се изготвят и програмите за провеждането му.

Добра практика е провеждането на този инструктаж да се провежда от лицето, което извършва дейности като орган по БЗР. Но може и да е всяко друго лице, определено в заповедта от работодателя. ( Допустимо е също така началният инструктаж на външните посетители да се провежда от охраната.)

Длъжностното лице, провело началния инструктаж, издава служебна бележка съгласно чл. 12, ал. 3 от наредбата, която се съхранява в личното досие на работещия, като заедно с това се прави запис в книгата за начален инструктаж.

! За някои видове работи има определена задължителна минимална продължителност на началния инструктаж в Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3.

 • Инструктаж на работното място

Инструктажът на работното място също задължително присъства при изготвянето на заповед за инструктажи. Провежда се преди да бъде възложена самостоятелна работа на работника или служителя.  Допускането на работещите до самостоятелно изпълнение на работното задание се разрешава от съответния ръководител, след като се убеди, че работещият познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, отнасящи се до извършваната от него дейност.

Добра практика е провеждането на този инструктаж да се извършва от ръководителя на съответното звено. Възможно е и да е всяко друго лице, определено в заповедта от работодателя.

Документирането на инструктажа на работното място се извършва със записване и полагане на съответните подписи в книгата за периодичен инструктаж.

Програмите за провеждането на този вид инструктаж могат да са различни в зависимост от спецификите на конкретното работно място.

! Както и при началния инструктаж и тук за определени видове работи е задължително провеждането на инструктажа с определена продължителност, упомената отново в Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3 към Наредбата.

! Дава се възможност за едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място в предприятия с персонал до 50 работници и служители включително или ограничен обем производствени дейности. Тази възможност обаче не отменя задължението за документирането на този инструктаж.

 • Инструктаж и обучение на работното място

            На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по утвърдена от управителя програма и изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Резултатите от изпита следва да се оформят в протокол, който да се съхранява в досието на изпитвания. Едва след успешното полагане на изпита, служителят може да се допусне до самостоятелна работа.

Определянето на местата, при които е необходимо обучение, освен в основната заповед за инструктажи, където те най-общо са посочени, може да се направи  в отделна заповед. В нея трябва да се конкретизират работните места, вида на изпита, който ще се провежда (устен, писмен, тест), както и състава на изпитната комисия.

 • Ежедневен инструктаж

Провежда се на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи.

В този смисъл, той не е задължителен елемент в една заповед за инструктажи, освен ако не попадате в някои от гореизброените случаи.

Добра практика е провеждането на този инструктаж да се извършва от прекия ръководител. Възможно е да е всяко друго лице, определено в заповедта от работодателя.

Документирането на ежедневния инструктаж се извършва със записване и полагане на съответните подписи в книгата за ежедневен инструктаж.

! За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.), ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж. Той се провежда преди тръгване на път и се документира в книгата за ежедневен инструктаж.

 • Периодичен инструктаж

Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа и е задължително да присъства при изготвянето на една заповед за инструктажи.

Провежда се не по-рядко от един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск по  чл. 15, ал. 1 от наредбата (т.е. всички онези, за които се провежда ежедневен инструктаж) , и не по-рядко от един път годишно за всички останали работещи, освен ако в други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност.

Периодичният инструктаж се провежда от прекия ръководител на дейността или друго лице, определено със заповед на работодателя. Тематиката се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска.

Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната работа. На отсъстващите работници или служители се провежда при явяването им на работа. Записва се в книгата за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж.

 • Извънреден инструктаж

Задължително присъства във всяка заповед за инструктажи. Препоръчително е да бъде направено описание на всички ситуации, при които е необходимо да се проведе такъв, а именно:

 1. След всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1   на Кодекса за социално осигуряване и установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие;
 2. При констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа;
 3. При промяна на технологичния процес; при въвеждане на нови машини и съоръжения; при промяна на работното място или организацията на работа;
 4. С работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения;
 5. По предписание на контролен орган;
 6. По преценка на работодателя или прекия ръководител: при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа, преди започване изпълнението на задачите на работещите се провежда извънреден инструктаж.

Програмата и темите за провеждане на извънреден инструктаж се определят в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане. Поради тази причина не може да се предложи универсална бланка. Например програмата на извънредния инструктаж след всяка трудова злополука, станала на самото работно място, през време и по повод на извършваната работа (по чл. 55, ал. 1 на КСО) , следва да включва информиране и инструктиране на работещите, във връзка с причините и обстоятелствата за възникване на злополуката, вида на уврежданията и набелязаните мерки: мястото на злополуката; работния процес, специфичното действие, което пострадалият е извършвал в периода преди злополуката; отклонението от нормалните условия, довело до злополуката и конкретния материален причинител; увреждането, конкретните коригиращи мерки за недопускане на подобни злополуки.

Извънредният инструктаж на работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, следва да се съобрази с настъпилите в периода на отсъствие промени в правилата и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност.

Добра практика е провеждането на този инструктаж да се извършва от управителя. Но може и да е всяко друго лице, определено в заповедта от работодателя.

Документира се в книгата за инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж.

Сподели

Подобни статии