Чести предписания на ИТ-Заключение за пригодност

Чести предписания на ИТ-Заключение за пригодност

В настоящата тема от поредицата „Често давани предписания след проверки от Инспекция по труда“, разглеждаме предписанието работодателят да изисква от СТМ заключения за пригодност за работещите.

Предписание:

С оглед задължението на работодателя да възлага на работещите задачи, съобразени с пригодността им по отношение на безопасността и здравето при работа, работодателят да изисква от Службата по трудова медицина заключение за пригодност на всички работещи да изпълняват дадения вид работа, съгласно разпоредбата на чл. 11, ал.2, т.4 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и във връзка с чл. 16, ал.1, т. 2А от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Основание:

Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Чл. 11. (1) Службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. 

(2) Извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние обхваща:

1. консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:

а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;

б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес; 

4. изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.

                  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ на СТМ „СТС-инженеринг” ООД № ……………….. / ………….

За пригодността на лицето ……………………………………………………………………….

Да изпълнява длъжност на: ……………………………………………  в ………………………………………………. гр…………

Въз основа на условията на труд и данните от задължителния предварителен / периодичен медицински преглед, проведен в  МЦ …………………………….. на ……………………..201..г.

Лицето …………………………………………………………………………………….

            може да извършва посочената длъжност/професия

            може да извършва посочената длъжност/професия при определени условията

……………………………………………………….

…………………………………………………………

            не  може да извършва посочената длъжност/професия

     Дата:  ……….201… год.                                           Ръководител СТМ: ………………………………….

                                                                                                                           /Д-р О.Михайловская/          

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 16. (1) При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:

1. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обхване избора на работно оборудване, използването на химични вещества и препарати и организацията на работните места;

2. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) в съответствие с оценката на риска и при необходимост да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство, които да:

а) осигуряват подобряване нивото на защита на работещите;

б) са интегрирани във всички дейности и структурни звена на предприятието;

2а. (нова – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да възлага на работещите задачи, съобразени с техните компетентности,

опит и възможности, както и с пригодността им по отношение на безопасността и здравето при работа;

3. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) да отчита специфичните опасности за работещите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност;

4. да предвиди съответните улеснения за лицата по т. 3 на работните им места при изпълнение на трудовите им функции;

5. да създаде необходимата организация за осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на планираните мерки;

6. да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин;

7. да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани;

8. да предприеме необходимите мерки за координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на един обект или работна площадка се извършват работи или дейности от работещи и на други работодатели.

(2) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2005 г., доп., бр. 48 от 2006 г.) При осъществяване на задълженията си по ал. 1 работодателят трябва да осигури здравословни и безопасни условия на труд и еднаква степен на защита от производствени рискове на всички работещи независимо от времетраенето на договора и продължителността на работното време, включително при работа на смени и при полагане на нощен труд.

(3) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2005 г., изм., бр. 7 от 2012 г.) Юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, са длъжни:

1. да изпълняват дейностите по ал. 1;

2. (изм. – ДВ, бр. 7 от 2012 г.) да уведомят предприятието, което осигурява временна работа, за специфичните характеристики на работното място, професионалните рискове и необходимата професионална квалификация.

(4) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2005 г., изм., бр. 7 от 2012 г.) Предприятието, което осигурява временна работа, предоставя информация по ал. 3 на заинтересованите работещи.

(5) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 76 от 2005 г.) Лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да правят оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и да предприемат необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на риска.

(6) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 76 от 2005 г.) Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, са изцяло за сметка на работодателя.

Сподели

Подобни статии