Задължително ли е медицинското за работа и има ли срок на валидност?

В практиката всеки е представял медицинско свидетелство по най-различни поводи. Дали обаче спрямо закона е необходимо работодателят да изисква медицинско свидетелство всеки път преди да започване на работа?

На основание Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определени в специална Наредба за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Спрямо наредбата, на задължителен предварителен медицински преглед подлежат:

1. лицата, които постъпват на работа за първи път;

2. лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания;

3. лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца.

Документ за медицински преглед се представя само при първоначално постъпване на работа, преминаване на работа, свързана с вредни фактори и риск от професионални увреждания и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Това законово е подкрепено и в Наредба № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.  В чл. 1 от Наредбата , са посочени необходимите документи за сключване на трудов договор, като отново е отбелязано, че се изисква медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Поставя се въпросът дали е допустимо изискването на медицинско свидетелство, ако не е налице прекъсване на стажа за повече от 3 месеца. Администрацията на МТСП е изразявала становище, че документ за медицински преглед се представя само при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Това правило обаче не трябва да се абсолютизира, защото има съществено значение на каква длъжност постъпва работникът или служителят. Ако например по силата на нововъзникналото трудово правоотношение лицето ще има досег с хранителни продукти в склад, хранителен магазин, заведение за обществено хранене и т.н., е напълно оправдана проверката дали същото не страда от заразно заболяване. Логично е работодателят да поиска такъв документ, дори от прекратяването на предишния договор да са минали по-малко от 3 месеца.
Основание за законовото изискване на медицинско свидетелство е и посочената по-горе хипотеза в Наредбата за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците: лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания.

Срок на валидност на свидетелството за предварителен медицински преглед

В нормативната уредба относно задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците и служителите не е уреден срокът на валидност на картата за предварителен медицински преглед.
При всички случаи, това е документ, необходим за постъпване на работа, и задължение на работодателя е да го поиска преди назначаването на работника или служителя. Според дадено мнение от МТСП трябва да се прилага поне 3-месечния срок, валиден при прекратяване на трудовите правоотношения, в рамките на който не се изисква повторен предварителен преглед на работника или служителя.

Сподели

Подобни статии