Задължения на работодателя при работа с химични вещества и смеси

Задължения на работодателя при работа с химични вещества и смеси

РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ В РАБОТНАТА СРЕДА

Законова уредба:

Трудно е да си представим съвременно работно място или съвременния бит, където отсъстват химични вещества или смеси от тях. В изобилие и лесно достъпни са обширни информационни масиви, способни да предоставят данни за всяко едно химично вещество, препарат или продукт, но такива бази данни често изобилстват от специфични, трудно разбираеми термини или са пълни с объркваща информация, способна да уплаши недостатъчно осведомените от нас. От друга страна, има схващане, че всичко, което е „химия”, представлява заплаха за човешкото здраве. Истината е по средата. При неправилно приложение или пренебрегване на правилата за безопасност, химичните вещества или смеси от тях действително могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве и/или околната среда. При  правилно извършена оценка на риска, надлежно използване на средствата за колективна защита и на личните предпазни средства неблагоприятното им въздействие върху здравето на човека може да бъде сведено до минимум.  

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ РАБОТА С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

Основните нормативните документи, които описват задълженията на работодателя при работа с химични вещества и смеси са:

1.Закон за здравословни и безопасни условия на труд:

чл.13 

(1) Вещества, суровини и материали, които притежават свойства, създаващи риск за здравето, се използват само по технологии, които ефективно предпазват работещите от заболявания и злополуки. 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г.) Работодателят създава и поддържа картотека на информационните листове за безопасност на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и препарати.

Следвайки изискванията на алинея първа, работодателят се задължава да прилага в работната среда максимално безопасни за човешкото здраве суровини, продукти и технологии. Безопасността на всяко едно от трите посочени звена се доказва документално. 

По отношение на ал. 2 цялата необходима информация относно свойствата на дадено химично вещество и рискове при работа с него ни дава Информационния лист за безопасност (ИЛБ) и поради това е необходимо работодателят да поддръжка картотека.

Вижте повече в темата: Информационен лист за безопасност

Въпреки, че в информационния лист има подробна и доста често повтаряща се информация, поради неговия обем, който понякога достига до 100 страници и повече, е необходимо за работещите да бъдат осигурени и инструкции за безопасна работа с опасни вещества, когато дадено вещество е класифицирано като такова.

3. Тези изисквания са посочени и в чл. 101  на Наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, като е въведено и изискването за разработване на инструкция или указание за безопасна работа за всяко опасно вещество.

Идеята на инструкцията за безопасна работа с опасно вещество е да даде основни познания, с които бързо и лесно да се запознае работещия или с които да направи справка при необходимост. В повечето случаи информацията за разработване на инструкцията за безопасност при работа се взема от информационния лист за безопасност, но в съкратен с необходимите елементи вид и сведена до 1-2 страници.

4. Работата с химични агенти е опасна дейност и не случайно Наредба РД-07-2/ 16.12.2009 г. изисква при работа с опасни химически вещества и препарати да се провежда ежедневен инструктаж.

Инструктажите са базират върху данните от досието на ИЛБ за химикалите, създадено и поддържано от работодателя.

5. Освен това, съгласно Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа работодателят е длъжен да осигури на работещите и/или техните представители:
– обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи;
– достъп до информационните листове за безопасност на използваните химични агенти;
– достоверност и актуализиране на информацията, която може да бъде предоставена в различна форма в зависимост от естеството и степента на риска – от устно съобщение до индивидуално обучение, подкрепено с писмена информация.

6. Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества предполага съвкупна и поетапна отговорност на ведомствата и на работодателите за извършване на оценката на риска при работа с химични вещества и смеси. Всяко химично вещество, нотифицирано според Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, се подлага на експертната оценка на риска за човека и околната среда – чл.2 на Наредбата. 

Експертните оценки по чл.2 се извършват от Министерство на здравеопазването – за експертните оценки на риска за човека и Министерство на околната среда и водите – за експертните оценки на риска за околната среда.

От гореказаното става ясно, че Министерство на здравеопазването извършва експертна оценка на риска от въздействието на нотифицирани химични вещества върху човешкото здраве в общия смисъл. Задачата на работодателя е да извърши оценка на риска при конкретни условия на прилагането на определено химично вещество или смес в работната среда. Оценката на риска в този случай се извършва съобразно изискванията на Наредба № 5 за оценката на риска на работните места и трябва да се базира върху задължителните елементи, като:

  • Експозиция; 
  • Максимално възможна тежест на вредата;
  • Вероятност.

Освен това при оценяването на риска от химично въздействие на работното място трябва да се отчитат специфичните характеристики на веществото, взети от информационния лист за безопасност. От това произтича необходимостта да се поддържа актуално досие на химичните вещества и смеси, използвани в производството. Досието трябва да съдържа следните раздели:

  1. Оригинално търговско наименование на вещество /продукт, смес/ ;
  2. Вид предназначение /приложение/;
  3. Вид на работно място, където веществото се използва;
  4. Символи на опасност ;
  5. Предупреждения за опасност ;
  6. Препоръки за безопасност ;
  7. Органи и системи на човешкия организъм, първи подложени на въздействието от дадено вещество или смес .

 

Сподели

Подобни статии