Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Основните задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са регламентирани в Кодекса на труда (глава XIII) и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) (глава III). Това са нормативните актове с най-голяма юридическа сила в тази сфера и на тяхна база са издадени множеството правилници и наредби, които доразвиват техните разпоредби в областта на безопасните и здравословни условия на труд.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗБУТ

 

Задължение за създаване на здравословни и безопасни условия на труд

Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

Правно основание: чл. 275, ал.1 от Кодекса на труда


Задължителни мерки за сигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно ЗБУТ

Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:
1. превенция на професионалните рискове;
2. предоставяне на информация и обучение;
3. осигуряване на необходимата организация и средства.
Работодателят съобразява мерките с променящите се обстоятелства с цел подобряване на съществуващото положение.

Работодателят прилага мерките като осигурява основните принципи на превенция:
1. избягване на рисковете;
2. оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
3. ограничаване на рисковете при източника на възникването им;
4. приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия;
5. привеждане в съответствие с техническия прогрес;
6. замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно;
7. обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори; (Вижте още: Знаци по БЗР за принтиране)
8. прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;
9. използване на колективните средства за защита с предимство пред личните предпазни средства;
10. даване на съответни инструкции на работещите

Правно основание: чл. 4 от ЗЗБУТ


Мерки за координация на действията на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

В обекти или работни площадки, на които се извършват работи или дейности, включително при използване на едно работно място или работно оборудване от работещи на двама и повече работодатели, всеки от работодателите е длъжен да докаже, че е предприел мерки за координация на действията си с другите работодатели за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези дейности се обективират в изготвяне на писмен документ между работодателите, в който са посочени мерките и дейностите за осигуряване на ЗБУТ, взаимното информиране за рисковете при работа и координирането на дейностите за предпазване на работниците от тези рискове.

Правно основание: чл. 18  от ЗЗБУТ


Задължение на работодателите за инструктаж и обучение на служителите и работниците

Всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасните методи на работа.

А работниците и служителите, работата на които е свързана с използуване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, както и работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за здравето и живота им, задължително се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.

Правно основание: чл. 281, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда

Вижте още: Тема за видовете инструктажи и тяхната организация + Заповед за провеждането на инструктажите


Задължение на работодателя да не допуска до работа работници или служители, които не притежават документи за правоспособност, когато това е изискуемо по закон

Машините, другите съоръжения и технологичните процеси с повишена опасност се обслужват само от правоспособни работници и служители. Тяхната правоспособност се урежда със специални наредби.
Не се допускат на работа лица без необходимите знания и умения, които се предвиждат в правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда в предприятието.

Съгласно отделни нормативни актове, за изпълнението на определени професии и длъжности, (огняри, кранисти,електроженисти, електро- и мотокаристи, ел. технически персонал и други) законодателството предвижда изискванията за притежавана правоспособност. В тези случаи при проверка от контролните органи работодателите следва да представят копие от документи за правоспособност, за работниците, чиито професии и длъжности изискват това.

Правно основание: чл. 281, ал. 3 от Кодекса на труда


Задължение на работодателите за организиране и провеждане на периодично обучение или инструктаж

Съгласно чл. 281, ал. 5 от КТ работодателят е длъжен да организира провеждането на периодично обучение или инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За целта е необходимо той да създаде организация за провеждане на обучение и/или инструктаж на своите работещи. Работодателят доказва изпълнението на тези си задължения чрез представяне на изготвени инструкции за безопасна работа за видовете дейности, които се изпълняват в предприятието, изготвянето на заповеди и програми, свързани с инструктажите по безопасност на труда, книга за инструктажи, за удостоверяване на начален, инструктаж на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж, служебни бележки за проведен начален инструктаж, протоколи от изпити на лицата, на които е проведено обучение с изпит.

Работодателят е длъжен да води и съхранява за срок не по-малък от 5 години документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 9, ал 2 от Наредба No РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в това число книга и програма за начален инструктаж, книга и програма за инструктаж на работното място и периодичен инструктаж, както и заповеди за определяне на видовете инструктаж и за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж и заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве.

Правно основание: чл. 281 от Кодекса на труда и Наредба No РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Вижте още: Тема за видовете инструктажи и тяхната организация + Заповед за провеждането на инструктажите


Задължения при отказ на работника или служителя да изпълнява възложената работа

Работникът или служителят има право да откаже изпълнението или да преустанови работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му, като незабавно уведоми прекия ръководител. В тези случаи продължаването на работата се допуска, само след отстраняване на опасността, по нареждане на работодателя или на непосредствения ръководител.

Правно основание: чл. 283 от Кодекса на труда


За предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят:

За предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят:
– осигурява организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и контактите със спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
– определя работещите, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят, обучението и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове и на големината на предприятието.

В случай или при вероятност от възникване на сериозна и непосредствена опасност за здравето и живота работодателят информира във възможно най-кратък срок застрашените работещи за действията, които се предприемат във връзка със защитата им, осигурява преустановяването на работата и евакуацията им на безопасно място и не допуска възобновяване на работата, докато не се отстрани опасността.

Когато работещият откаже изпълнението или преустанови изпълнението на извършваната работа поради възникнала сериозна и непосредствена опасност за здравето или живота, работодателят или прекият ръководител е длъжен незабавно да установи основателността на отказа и да предприеме необходимите мерки за отстраняването на опасността.

Работодателят трябва да осигури възможности на работещите в случаи на сериозна и непосредствена опасност за здравето или живота им и когато не могат да се свържат с прекия си ръководител, да предприемат действия в съответствие със своите познания и с наличните технически средства, за да предотвратят последствията от тази опасност.

Работещите не могат да бъдат поставени в неблагоприятно положение вследствие на действията им по ал. 1 и 2, освен ако са проявили непредпазливост или не са изпълнили инструкциите на работодателя за безопасна работа.

Правно основание: чл. 20, чл. 21 и чл.22 от ЗЗБУТ

Вижте още: Правила за оказване на първа помощ


Задължения на работодателите за създаване на план за предотвратяване и ликвидиране на аварии, утвърден от работодателя

При осъществяване на дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствия, разработват авариен план на обекта в съответствие с чл. 35 от Закона за защита при бедствия. Необходимо е работодателят да утвърди и актуализира авариен план, да запознае работещите със задълженията им, произтичащи от него и организира и документира провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно.

Правно основание: чл. 248 от Наредба No 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, чл. 137 от Закона за устройство на територията и чл. 35 от Закона за защита при бедствия


Задължения за предотвратяване и отчитане на трудовите злополуки и заболяванията

Работодателят е длъжен да взема мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки и на общите заболявания и професионалните болести.

Работодателят задължително установява, разследва и регистрира всяка станала трудова злополука и известните му случаи на професионални заболявания по ред и начин, определени с Кодекса за социално осигуряване.

При разследванията задължително се канят представители на работещите по безопасност и здраве при работа и на синдикалните организации.

Правно основание: чл. 289, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 23  от ЗЗБУТ

Вижте още: Процедура при трудови злополуки


Задължения на работодателя за извършване на оценка на риска в предприятието

При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите като обхване избора на работно оборудване, използването на химични вещества и препарати и организацията на работните места. В съответствие с оценката на риска и при необходимост е длъжен да планира и прилага превантивни мерки и методи на работа и производство за предотвратяване или намаляване на риска. Такова задължение имат не само работодателите, а и лицата, които работят за своя сметка сами или в сдружение с други лица.

За изпълнението на тези си задължения работодателят следва да представи на контролните органи документация, удостоверяваща извършената оценка на риска в предприятието. Тя следва да обхваща оценка на риска на работните места, работното оборудване и програми за намаляване на риска.

Правно основание: чл. 16 и чл.17 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба No 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска

Вижте още:

Оценка на риска на дистанционно работно място

Програма от мерки за ограничаване и намаляване на риска


Задължение за предоставяне на информация относно рисковете

Работодателят предоставя на работещите, включително и на работещите по срочно правоотношение или при условията на временна работа или на техните представители необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането на тези рискове.

Информация се предоставя и на работещите, които работят на смени и полагат нощен труд, както и на работещи от други предприятия, които извършват работа на територията на предприятието.

Правно основание: чл. 19 от ЗЗБУТ


Задължения на работодателя за организиране на защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Във връзка с изпълнението на задълженията си за организиране на защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят е длъжен да проведе редица дейности в зависимост от обема, естеството на работата и характера на професионалния риск. Той може да назначи или определи едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация, които да изпълняват функциите на орган по БЗР. Определянето се извършва със Заповед, която работодателят следва да представи на контролните органи на Главна инспекция по труда. Възможно е в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск, работодателят сам да изпълнява функциите на орган по безопасност и здраве, когато той е физическо лице, или да създаде специализирана служба. Въз основа на Наредба No 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят определя функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираната служба.

Правно основание: чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба No 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове

Вижте още: Задължения на длъжностното лице по БЗР


Задължения на работодателя за разработване на физиологичен режим на труд и почивка

Работодателят е длъжен да изготви и поддържа документация, с която да установи, че в предприятието има разработен физиологичен режим на труд и почивка. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗЗБУТ при работа с високо нервно- психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма и при сменна работа работодателят разработва физиологичен режим на труд и почивка (ФРТП), който спомага за запазването на здравето и работоспособността на работещите лица. Оценка на ефективността му се прави от службата по трудова медицина или от специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, въз основата на физиологични и здравни критерии. Срокът за извършване на оценката за ефективността му е една година след въвеждането на ФРТП.

Правно основание: чл. 12 от ЗЗБУТ и Наредба No 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Вижте още: Кога е задължително въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка


Задължение за осигуряване на санитарно-битово и медицинско обслужване

Работодателят е длъжен да осигурява условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на работниците и служителите съобразно санитарните норми и изисквания.

Правно основание: чл. 282 от Кодекса на труда

Вижте още: Какво означава санитарно-битово и медицинско обслужване


Задължения за провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи

Всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определят от министъра на здравеопазването.

Предварителните медицински прегледи се заплащат от лицата, които кандидатстват за работа, а периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя.

Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазват в тайна данните относно здравословното състояние на работниците и служителите и информацията от и за съответните медицински прегледи.

Правно основание: чл. 287, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Кодекса на труда

Вижте още: Извършване на предварителни и периодични медицински прегледи


Задължение на работодателя, свързано с осигуряване на лични предпазни средства (ЛПС)

Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС). ЛПС се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа. Те трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за съответното ЛПС нормативни актове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие. Работодателят предварително информира всеки работещ за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства, които той му предоставя за ползване. Той съставя списък, който съдържа работните места, професии и видове работи, за които се използват ЛПС, срок за износване, като осигурява известен резерв от лични предпазни средства. Работодателят е длъжен да извършва периодични проверки за качествата на ЛПС, удостоверени с протоколи. Работодателят изготвя и списък за раздадените лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно идентифицирания риск, на който са изложени работещите и писмени документи, удостоверяващи предоставянето им. Той следва да изготви заповед за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно.

Правно основание: чл. 284 от Кодекса на труда и Наредба No 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Вижте още:

Задължения на работодателя и на работещите по отношение на личните предпазни средства

Списък на личните предпазни средства

Проверка на личните предпазни средства

Европейски стандарти

Лични предпазни средства при работа на височина

Осигуряване на дипотрични стъкла от работодателя


Задължение на работодателя, свързано с осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

За работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към нея. Специфичен характер на труда и специфична организация на труда, при които на работниците и служителите се осигурява безплатна храна и/или добавки към нея, са регламентирани в чл. 2 и следващите от Наредба No 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Разходите за осигуряване безплатна храна и/или добавки към нея са за сметка на издръжката на предприятието. По-големи размери на стойността на храната и/или добавките към нея, предвидени в чл. 5 от Наредбата, могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.

При проверка на контролните органи работодателят е длъжен да представи издадена от него Заповед за определяне на работниците и служителите, които имат право на безплатна храна и/или добавки към нея, както и да представи писмено съгласуване със СТМ и доказателства за проведено консултиране с КУТ/ГУТ при определянето на работниците и служителите, които имат право на безплатна храна или добавки към храната.

Правно основание: чл. 285 от Кодекса на труда и Наредба No 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Вижте още: Кога работодателят е задължен да предоставя безплатна храна и напитки


Задължения на работодателя за консултации във връзка със здравето и безопасността и за учредяване на комитети и групи по условия на труд

Работодателят е длъжен да се консултира с работещите или с техни представители и организации, като създава възможност те да участват при:
– обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до здравето и безопасността на работещите;
– определянето на работещи, които ще извършват дейности по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, първа помощ, борбата с пожарите и евакуацията на работещите;
– планирането и организацията на обучението на работещите по здравословните и безопасни условия на труд.

В организации с персонал от 5 до 50 работещи, включително се, изграждат групи по условия на труд (ГУТ). Групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при работа.
В търговските дружества и в другите предприятия и организации с повече от 50 работещи се учредяват комитети по условия на труд (КУТ). Комитетът включва представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа, но не-повече от 10 лица.

Комитетите и групите по условия на труд обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите и предлагат мерки за подобряване.

Представителите в комитетите и групите по условия на труд се обучават задължително първоначално (до един месец след избирането им) и ежегодно.

Правно основание: чл. 26  – 32 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба No 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Вижте още:

Какво е комитет и група по условия на труд + видео

Процедура по създаване на комитети и групи по условия на труд

Кога е задължителна консултацията с представителите на работниците и служителите


Задължение на работодателите да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина

Работодателите са длъжни да осигурят обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. От тази законова разпоредба следва задължението на работодателя да сключи договор с регистрирана служба по трудова медицина или сам, или съвместно с други работодатели да създаде такава.

Правно основание: чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба No 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Вижте още: Защо е необходимо да сключим договор със служба по трудова медицина + видео


Задължения на работодателя да разработва инструкция или указание за безопасна работа за използваните опасни вещества

За всяко предприятие и работно място следва да се води картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика. За всяко опасно вещество работодателят трябва да има разработена инструкция или указание за безопасна работа, съгласно чл. 101 от Наредба No 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Съгласно чл. 13 от ЗЗБУТ работодателят създава и поддържа картотека на информационните листове за безопасност на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и препарати.

Правно основание: чл. 13 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и чл. 101 от Наредба No 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Вижте още:

Информационни листове за безопасност

Информация за рисковете при работа с опасни химични вещества


Задължения на работодателя за осигуряване на безопасност при използване на работно оборудване

За работно оборудване, изложено на въздействия, които могат да причинят влошаване на състоянието му и да доведат до опасни ситуации, работодателят осигурява извършването на периодични проверки и при необходимост на периодични изпитвания за гарантиране на безопасната му работа. За резултатите от проверките на работното оборудване се съставя протокол, който се съхранява в досие съгласно чл. 10 от Наредба No 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, което се предоставя на контролните органи при поискване (чл. 168а, ал. 5 от Наредба No 7).

Работодателят също така е задължен да предостави на работещите съответна информация и когато е необходимо, като при използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмените инструкции, съгласно чл. 166 и сл. от Наредба No 7 от 23.09.1999 г.

Всички операции, извършвани с работното оборудване или с негови части и елементи във връзка с монтаж, експлоатация, поддържане, ремонт и демонтаж се изпълняват при спазване на инструкциите на производителя и установените организационни и технически мерки за безопасност и опазване здравето при работа. Производителите и вносителите на работно оборудване, технологии и материали осигуряват съпроводителна документация на български език с всички необходими данни и изисквания, свързани с безопасната им експлоатация, поддържане и ремонт, която се съхранява при работодателя (чл. 164 и сл. от Наредба No 7).

Правно основание: чл. 10; чл. 164, чл. 166 и чл. 168а, ал. 5 от Наредба No 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване


Задължения на работодателя за предприемане на подходящи организационни мерки или за осигуряването на използването на подходящи технически средства и оборудване за избягване на ръчната работа с тежести

Когато ръчната работа с тежести не може да бъде избегната, работодателят е длъжен да предприеме необходимите организационни мерки за ограничаване на ръчната работа с тежести, описани в чл. 4 от Наредба No 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести. Изпълнението на това задължение работодателят следва да докаже с документацията по оценката на риска, информация за предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обща характеристика на товара, предварителна оценка на физическата годност на лицата за извършване на ръчна работа с тежести и доказателства за периодична оценка на въздействието на ръчната работа с тежести върху работоспособността и здравето на работещите, както и извършени медицински изследвания при оплаквания от работещите за смущения в здравето, свързани с ръчната работа с тежести.

Правно основание: чл. 4 от Наредба No 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести


Задължение на работодателя за предприемане на необходими мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

Работните места, където се извършва работа с електрокари и мотокари, се проектират, изграждат, съоръжават, пускат в експлоатация, експлоатират, контролират, поддържат и извеждат от експлоатация така, че работещите да извършват възложената им работа, без да се застрашават тяхната безопасност и здраве или безопасността и здравето на други лица.

Работодателят предоставя на работещите информация за всички възможни опасности, за мерките, които са предприети за отстраняване, намаляване и контролиране на рисковете и по всички въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа. Работодателят следва да издаде и предостави на работниците, работещи с електрокари и мотокари инструкции и/или правила и указания, които трябва да се изпълняват, за осигуряване на безопасността и здравето на всички, които могат да бъдат застрашени. Във всяко предприятие също така се разработват конкретни правила за движение на карите на територията на предприятието, товаро-разтоварните площадки и складовете.

Правно основание: Наредба No 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари


Задължение на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по отношение на работни места и работещите, извършващи работа с автомобили

Работните места, където се извършва работа по и/или с автомобили, се проектират, изграждат, съоръжават, пускат в експлоатация, експлоатират, контролират, поддържат и извеждат от експлоатация така, че работещите да извършват възложената им работа, без да се застрашава тяхната безопасност и здраве или безопасността и здравето на други лица.Работодателят е длъжен да има план за предотвратяване и ликвидиране на аварии и пожари, включващ и защита от аварии при работа с автомобили, както и при дейности с опасни химични вещества и препарати. При проверка работодателя следва да може да представи документи за работа с автомобили: Писмено удостоверяване на техническото състояние на автомобила и окомплектовката му преди излизане и след завръщане от път. Инструкция за безопасност при работа с горива и антифриз.

Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, въвежда задължение за работодателите на лицата, наети на работа в транспортните предприятия, да отчитат работното време на транспортните работници в индивидуален дневник за всяко лице по образец, съгласно приложението към чл. 11 от Наредбата. При поискване работодателите предоставят на транспортните работници извлечение от индивидуалния дневник в 14-дневен срок от поискването. Този дневник е различен документ от пътната книжка или пътните листове и в него се отчита както времето на шофиране, така и работното време, извън времето за управление, в което транспортния работник извършва всяка друга работа, предназначена за осигуряване безопасността на превозното средство, неговия товар и пътници или за изпълнение на други задължения, пряко свързани с извършваната конкретна транспортна операция, включително наблюдение на товаренето и разтоварването, административни формалности с полиция, митници, имиграционни служби и др. Воденето на такъв Дневник е задължително, както за работодателите по отношение на наетите от тях работници, така и за самостоятелно заетите водачи извършващи автомобилни превози:товарни или таксиметрови.

Правно основание: Наредба No 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили и Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт

Вижте още: Съдържание на автомобилната аптечка


Задълженията на работодателя, свързани с осигуряване на ЗБУТ при товаро-разтоварни работи

Работодателят предприема всички необходими мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (подробно описани в чл. 4 от Наредба No 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи) включително осигурява разработването и въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка за конкретния вид товарно-разтоварна работа, предоставя на работещите, извършващи товарно-разтоварни работи, лични предпазни средства, съобразени със спецификата на извършваната товарно-разтоварна работа и др. В изпълнение на тези си задължения работодателят разработва и утвърждава разбираемо написани за работещите правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи. Организира провеждането на инструктаж на работещите и на всички други лица, които могат да бъдат застрашени, по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи. При проверка от контролните органи работодателят следва да представи разработен физиологичен режим на труд и почивка за конкретния вид товаро-разтоварна работа, Правила за осигуряване на ЗБУТ при извършване на товаро-разтоварни работи, Предварителна и периодична оценки на физическата годност и въздействието на лицата, които ще извършват товаро-разтоварни работи, утвърдена от него схема и правила за движението в местата за извършване на товаро-разтоварни работи, проект за изработване и монтаж на стелажа, инвестиционен проект за закрепване на стелажа към конструкцията на сградата, техническа документация на български език за стелажа, план за разполагане на товарите върху стелажа и др.

Правно основание: Наредба No 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи

Вижте още: Инструкция за ръчна работа с тежести


Задължения за работодателя във връзка с налична документация за електрообзавеждане, съобразно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Правилникът се прилага от длъжностните лица, които ръководят, контролират и извършват техническа експлоатация и оперативно обслужване на действащото електрообзавеждане и при изпълнение на ремонти, реконструкции и модернизации по него. Правилникът се прилага и от персонала на външни фирми, които по договор с потребителя извършват работи по неговото електрообзавеждане.

Изисквания към работодателя за собствен персонал:

Длъжностна характеристика с включени изисквания за съответната длъжност квалификационна група за електробезопасност, Документи за придобиване и удостоверения за придобита квалификационна група за електробезопасност,

За външна фирма: Писмено определени лица от работодателя на външната фирмата, които могат да дават наряд. Договор за възлагане на специализирана външна фирма за сервизно обслужване и ремонт на електрообзавеждането.

Утвърдена от работодателя Инструкция за реда на приемане и предаване на дежурства в смяна, вътрешни инструкции за сроковете и нормите за периодични изпитвания на защитните средства; Дневници за отчитане и поддържане на защитните средства, с посочване на датата и името на проверяващия; Заповед на работодателя за назначаване на енергетик, отговорен за електрообзавеждането, Документация за организационните мерки за безопасност при работа с електрообзавеждането, Дневници за отчитане и поддържане на защитните средства с посочване на датата и името на проверяващия и Писмени заповеди за определяне на лица от електротехническия персонал, притежаващи ІІІ квалификационна група.


Задължения на работодателя, свързани със защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на биологични агенти на работното място (когато е приложимо за съответния работодател)

Задълженията са относими към предприятия, места и дейности, когато работещите са или могат да бъдат експонирани на биологични агенти в резултат на работата им. В тези случаи работодателят следва да има списък на работещите, експонирани на биологични агенти от група 3 и /или група 4 (чл. 3, ал. 1 от Наредба No 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа), в който се посочва видът на извършваната работа, а когато е възможно и конкретният биологичен агент, на който те са експонирани, както и данни за експозициите, авариите и инцидентите. Необходимо е да има и разработен План за действие при аварии, свързани с биологични агенти, броя на експонираните работещи, експонирани на биологични агенти от група 3 и/или група 4 и Списък на раздадените ЛПС, извършена Оценка на риска и резултатите от оценката на риска, осигурено подходящо обучение и инструктаж, съгласно чл. 8 и следващите от Наредба No 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.

Правно основание: чл. 3, ал. 1 и чл. 8 и следващите от Наредба No 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа


Задължение на работодателя, свързано със защита на работещите от съществуващи и потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на канцерогени или мутагени при работа (когато е приложимо за съответния работодател)

Когато работещите са или могат да бъдат експонирани на канцерогени или мутагени при работа, работодателят следва да изготви Списък на работещите, при които резултатите от оценката на риска показват риск за здравето и безопасността, както и Списък на работните зони, в които работещите са или могат да бъдат изложени на канцерогени или мутагени. Списъкът се предоставя ежегодно, в срок до 31 март в съответната Дирекция „Инспекция по труда”.

Правно основание: Наредба No 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа


Важно! Това не е изчерпателен списък на задълженията на работодателя във връзка с осигуряване на задравословни и безопасни условия на труд. Задълженията могат да варират в зависимост от сферата на дейност на дадена организация и към нея да има специфични или други изисквания, зададени в определени норми, както и не всички от изборените основни задължения в този списък са относими към всички организации.

Сподели

Подобни статии