Задължения на работниците и служителите

Задължения на работниците и служителите

Задълженията на работниците и служителите са формулирани са в Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В Кодекса на труда са формулирани задълженията на работниците и служителите при изпълнение на възложената работа:

Съгласно чл. 126 от КТ при изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен:

 1. да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време;
 2. да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работното време алкохол или друго упойващо вещество;
 3. да използува цялото работно време за изпълнение на възложената работа;
 4. да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество;
 5. да спазва техническите и технологическите правила;
 6. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г.) да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 7. да изпълнява законните нареждания на работодателя;
 8. да пази грижливо имуществото, което му е поверено или с което е в досег при изпълнение на възложената му работа, както и да пести суровините, материалите, енергията, паричните и другите средства, които му се предоставят за изпълнение на трудовите задължения;
 9. (изм. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на предприятието;
 10. да спазва вътрешните правила, приети в предприятието, и да не пречи на другите работници и служители да изпълняват трудовите си задължения;
 11. да съгласува работата си с останалите работници и служители и да им оказва помощ в съответствие с указанията на работодателя;
 12. (нова – ДВ, бр. 95 от 2003 г.) да уведоми работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, когато по време на осъществяването и за него възникне някое от основанията за недопустимост по чл. 107а, ал. 1;
 13. (предишна т. 12 – ДВ, бр. 95 от 2003 г.) да изпълнява и всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от колективен трудов договор, от трудовия договор и от характера на работата.

Съгласно изискванията на ЗЗБУТ работниците и служителите имат редица права, които се реализират чрез съответните задължения на работодателя, но имат и определени задължения съгласно чл. 33 и чл. 34 на ЗЗБУТ.

Съгласно чл. 33 от ЗЗБУТ основно задължение на всеки работещ е да бъде активен участник в дейностите по осигуряване на БЗР и да се грижи както за собствената си безопасност, така и за безопасността на другите лица, с които работи. Работещите трябва да извършват дадена работа само ако са квалифицирани за нея и да се съобразяват с инструкциите дадени от работодателя. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.

В чл. 34 от ЗЗБУТ са конкретизирани задълженията на работниците за правилното използване на производственото оборудване, материалите, транспортните средства, сградите и съоръженията, както и предоставените им ЛПС и средствата за колективна защита.

Чл. 34. (1) Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни:

 1. да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване;
 2. (доп. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло и след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение;
 3. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да използват правилно и по предназначение и да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита и предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, предприятието или сградата;
 4. да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита;
 5. (изм. и доп. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Всеки работещ, който временно отстрани средство за защита или сигнализация при извършване на ремонт, монтаж, профилактика и други, е длъжен да го възстанови незабавно или да предприеме други защитни мерки със същата ефективност.

Важно!

Виновното неизпълнение на задълженията на работниците и служителите е нарушение на трудовата дисциплина, като нарушителите се наказват с предвидените в Кодекса на труда  дисциплинарни наказания, независимо от имуществената, административнонаказателната или наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда.(Съгласно Чл. 186 от КТ)

Вижте темата: Налагане на дисциплинарни наказания

Сподели

Подобни статии