Удължен и допълнителен платен годишен отпуск

РАЗЛИКА МЕЖДУ УДЪЛЖЕН И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ОТПУСК

И в двата случая става въпрос за предоставянето на допълнителни дни платен годишен отпуск на работещите, но е важно да се направи разграничение между удължения платен годишен отпуск и допълнителния платен годишен. Двата вида отпуск се ползват на различно правно основание и това е важно да се изясни от гледна точка, че на едно и също правно основание може да се ползва само един вид отпуск.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ОТПУСК (чл. 156 от КТ )

Предоставя се в следните случаи:

  1. При работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки.

Съгласно чл. 156 ал. 2 от КТ видовете работи, за които се полага допълнителен платен годишен отпуск, се определят от Министерски съвет и са уредени в Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск /НОВРКУДПГО/. Той се ползва от работници и служители, които извършват една от предвидените в чл. 2 от НОВРКУДПГО категории работа не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време. Изключение от това правило е установено само за работниците и служителите в среда на йонизиращи лъчения. Броят на включените в наредбата работи, дейности и производства е 41 и се предоставя за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки. Неговият минимален размер е 5 работни дни. На основание чл.156а КТ  във връзка с  чл.4, ал. 5 НОВРКУДПГО  могат да се уговарят и по – големи размери на допълнителен платен годишен отпуск.

Работниците и служителите, които имат право на този допълнителен платен годишен отпуск, се определят с писмена заповед на работодателя. Преди издаването й работодателят е длъжен да проведе консултации с представители на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2  от КТ . Освен тях в консултациите участват представители на службата по трудова медицина, комитета/групата по условия на труд в предприятието. Видовете работи се преценяват в съответствие с оценката на риска ( чл. 4, ал. 4 от Наредбата). Предоставянето на допълнителния платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 от КТ е допълнителна мярка за превенция на здравните рискове за работниците и служителите.

2. Служители с пълна загуба на зрение или слух.

Право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители с пълна загуба на зрение или с пълна загуба на слух независимо от вида работа, съгласно чл.3 от НОВРКУДПГО.

3. Служители, работещи на ненормиран работен ден.

Спецификата в режима на работа на служителите и работниците, които работят при  ненормиран работен ден се изразява в това, че поради особения характер на работата, те са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време ( чл. 139а, ал. 1 и ал. 4 от КТ).

Съгласно  ал. 7 на чл. 139а от КТ работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск. Това е допълнителният платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ  с минимален размер 5 работни дни. По-големи размери могат да се уговарят в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение ( чл. 156а от КТ ).

Длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, се определят със заповед на работодателя ( чл. 139а, ал. 3 от КТ). За да състави списък на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, работодателят е длъжен да проведе консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ в предприятието (чл. 139а, ал. 1 КТ).

Още случаи, когато се полагат допълнителни дни платен отпуск към нормативно определения минимум от 20 работни дни платен годишен отпуск:

  1. Работници под 18 години. На работници и служители ненавършили 18 години се полага по-голям размер на платен годишен отпуск според чл. 305 ал. 4 от КТ – „Лицата ненавършили 18 години имат право на основен платен годишен отпуск в размер на 26 работни дни, включително за годината в която навършват 18 години.“
  2. Трудоустроени. В чл. 319 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че „работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни“.  (В 26 –те работни дни са включени и 20- те работни дни по  чл. 155, ал. 4 от КТ ). По-голям размер на отпуска по чл. 319 от КТ може да се уговори в колективния трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.

УДЪЛЖЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК (  чл. 155 от КТ, ал.5 )

Категориите работници и служители, които имат право на удължен платен годишен отпуск се определят от Министерския съвет в Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО). В нея е уреден и минималният размер на удължения годишен отпуск за конкретните длъжности, който се ползва на основание НРВПО във връзка с чл. 155, ал. 5 КТ. В удължения платен годишен отпуск се включва и основният платен годишен отпуск по чл. 155 ал. 4 от КТ.

  • Различните педагогически специалисти, ползват удължен отпуск съгласно:  Чл. 24 , Чл. 25 , Чл. 26  и Чл. 27 от НРВПО
  • Артистичният и художествено-техническият персонал в театрите, цирковете, музикалните институти, кинематографията и радиостанциите, както и художествено-техническият персонал в телевизиите имат право на удължен платен годишен отпуск в размери съгласно приложение № 1 към чл.29 от НРВПО
  • Работниците и служителите от летателния състав на гражданското въздухоплаване имат право на удължен платен годишен отпуск съобразно пролетените часове, съгласно Чл. 30 от НРВПО
  • Ръководните служители, секретарите и заемащите други експертни длъжности в Администрацията на Президента на Република България имат право на удължен редовен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни.
  • Главните редактори, редакторите, репортерите и членовете на редколегиите на всекидневния печат, както и директорите и главните редактори на Българската телеграфна агенция имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни. Определени длъжности от изпълнителната власт, народните представители и др. ползват удължен отпуск, съгласно Чл. 31 от НРВПО

Сподели

Подобни статии