Длъжностни характеристики

В съответствие с чл. 127. (1) (Предишен текст на чл. 127 - ДВ, бр. 25 от 2001г.) от КОДЕКС НА ТРУДА: „Работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури:
1. работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
2. работно място и условия в съответствие с характера на работата;
3. здравословни и безопасни условия за труд;
4. (нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 52 от 2004 г., доп., бр. 108 от 2008г.) длъжностна характеристика, екземпляр от която се връчва на работника или служителя при сключване на трудовия договор срещу подпис и се отбелязва датата на връчването...”