Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2019 г.

Подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2019 г.

Срокът за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за 2019 г. е  до 30.04.2020г.! (няма официално обявление за удължаване на срока)

От 2018 година ОТПАДНА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ  за неподаване на декларация по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ, когато в предприятията няма промяна в условията на труд, подлежащи на деклариране.

Остава задължението за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ за предходната година от нови предприятия, стартирали дейност през предходната година и от тези, при които има промяна на данни в точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията.

Тези точки касаят промени в наименованието на юридическото или физическото лице и седалището и адреса на управление, промени в кода на икономическа дейност на фирмата, нови или закрити поделения и промяна в големината на предприятието, при която се преминава в друга група. (Например: от макро в микропредприятие), промяна на броя работещи на открито, под земята, във въздуха или под водата, промени, свързани с опасностите/източниците на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценката на риска, промени, свързани с наличието на работни места и длъжности, при които е необходимо използването на ЛПС, промени, свързани с работни места с видеодисплей.

Начини за подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ:

Декларация може да подадете на място в съответната ИТ на хартиен и електронен носител или по електронен път с УЕП от упълномощено лице.

Важно! Съгласно въведената специална организация за обслужване на гражданите във връзка с въведеното извънредно положение консултациите и услугите ще се предоставят приоритетно дистанционно от Инспекция по труда. Съгласно организацията Инспекцията съобщава, че:

  • Декларациите по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, които следва да се подадат до края на м. април, могат да се подават по електронен път с КЕП на декларатора или на счетоводна къща, която го обслужва.
  • За услуги, за които следва да бъдат представени документи на място, приемните на ИА ГИТ остават отворени при засилени мерки за сигурност.
    • Ограничава се достъпът до ИА „Главна инспекция по труда“ и дирекциите „Инспекция по труда“ до едно помещение, което ще бъде редовно дезинфекцирано съгласно предписанията на здравните органи.

Декларацията се генерира чрез портал за електронни услуги на Инспекция по труда. Налични са също така подробни инструкции за генериране и изпращане на декларацията. На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в рубриката „Административно обслужване“, http://www.gli.government.bg/page.php?c=9, са публикувани подробни указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за електронни административни услуги на ИА ГИТ.

Ако желаете ние да попълним и подадем декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ за 2019г. на Вашата фирма или имате нужда от допълнителна консултация можете да се свържете с нас на телефон: 02 955 6199  или през контактната форма на сайта: КОНТАКТ

 

Сподели

Подобни статии