Осигуровки и данъци за 2018

Осигуровки 2018

 • През 2018г. се увеличава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с общо един процент, разпределен, както следва: 0.56% за работодателя и 0.44% за работника. Увеличава се съответно и размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на морските лица, докато останалите осигурителни вноски се запазват.
 • Средно с около 6.8% се увеличава минималния осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.
 • Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 на 350 лв.
 • Запазва се максималния месечен размер на осигурителния доход от 2600 лв.
 • Минималната заплата за страната се увеличава с 50лв. и месечният й размер става 510лв.
 • Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се променя на 510 лв. Отпада диференцираният минимален месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход.
 • От 2018г. за дните на лицата в неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 255 лв.
 • От 2018г. за дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 510 лв.;
 • Променят се вноските за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ (ТЗПБ) по групи основни икономически дейности, при запазване на минималната и максималната граница (0.4 – 1.1 на сто).
 • Запазва се нулева вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (ГВРС), като максималният размер на обезщетението се увеличава на 1300 лв.

Данъци 2018

 • Запазва се данък върху доходите на физическите лица за 2018 г. – 10 %
 • Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:
  1. с 60% за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
  2. с 40% за:
  а) доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
  б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
  в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
  3. с 25% за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

Данъчни облекчения

 • Запазват се данъчните облекчения за лица с намалена работоспособност
 • Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на  експертното решение, в което е определена намалената работоспособност. Към годишната данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 • Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

Обезщетения 2018

 • Увеличава се минималният дневен размер на обезщетението за безработица – от 7.20 лв. на 9 лв. и се определя максимален размер – 74.29 лв.
 • Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – от 340 лв. на 380 лв.
 • Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.
 • Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност, безработица, бременност и раждане и трудоустрояване поради бременност или кърмене или напреднал етап на лечение ин-витро. При временна неработоспособност – 18 календарни месеца, при останалите три случая – 24 календарни месеца.
 • Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане – 410 дни.
 • Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността – от ДОО.
 • Отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на правоотношението.
 • Променят се изискванията за право на парично обезщетение за безработица. Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.
 • Променят се изискванията за продължителността на осигурителния стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г.

Детски помощи 2018

 • През 2018 има увеличение при детските и разширен обхват на получаващите ги
  чл. 63 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г.

Пенсии 2018

 • Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2018 г., както от 1 януари до 30 юни определеният размер е 200 лв., а от 1 юли до 31 декември – 207.60 лв.
 • Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд.
 • От 1 януари 2018г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,126 на 1,169 с процент, определен по правилото на  чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) . От 1 юли 2018 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, не се осъвременяват по чл. 100 на КСО, а се преизчисляват с новия процент за всяка година осигурителен стаж – 1,169.
 • Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер 35 на сто от максималния осигурителен доход – 910 лв.
 •  

  Сподели

  Подобни статии