Вътрешен авариен план

Вътрешен авариен план

В продължение на темата за различните видове планове за евакуация и избягване на аварии съгласно различни нормативни документи, в настоящата разглеждаме Вътрешен авариен план на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал

Нормативна уредба:

Закон за опазване на околната среда

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях от 2016г.

Кой е задължен?

Предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, съгласно Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС.

Съдържание:

Кметът на община, на чиято територия се намира предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, е длъжен да изготви и да осигури изпълнението на външен авариен план на това предприятие/съоръжение, с описание на мерките, които трябва да бъдат предприети извън територията на предприятието/съоръжението.

Самото предприятие от своя страна изготвя вътрешен авариен план.

„Предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал“ е предприятие, в което има опасни вещества в количества, равни или надвишаващи количествата, посочени в Приложение  3, част 1, колона 3, или част 2, колона 3, когато е приложимо, като се използва правилото за сумиране, посочено в забележка 4 от приложението.

В Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е посочено каква информация следва да съдържа вътрешният авариен план на предприятието/съоръжението:

1. Имената или длъжностите на лицата, оправомощени за привеждането в действие на аварийния план, и имената на лицето/лицата, отговорно/отговорни за координацията на действията, които се предприемат на територията на предприятието/съоръжението в случай на авария.
2. Името и длъжността на лицето, отговорно за осъществяване на връзката с кмета на общината и органите за защита при бедствия, отговорни за изпълнение на външния авариен план.
3. Планираните действия за контрол на риска от големи аварии и за ограничаване на последствията от тях при предвидими условия или събития, които могат да доведат до възникване на голяма авария, включително описание на оборудването, осигуряващо безопасна експлоатация, и наличните ресурси, включително индивидуални и колективни средства за защита.
4. Мерките за ограничаване на риска за лицата, намиращи се в предприятието/съоръжението, включително начините на оповестяване и действията, които следва да се предприемат при получаване на предупреждение.
5. Мерките за осигуряване на ранно оповестяване, алармиране и информиране на кмета на общината в случай на авария, вида на информацията, предоставяна с първоначалното оповестяване, и начините и мерките за предоставяне на допълнителна информация.
6. Мерките и начините за обучение на персонала във връзка със задълженията им и действията, които следва да предприемат при възникване на авария, и координирането на тези действия с кмета на общината при изпълнението на външния авариен план.
7. Планираните сили и средства, необходими за спасителни и аварийно-възстановителни работи извън предприятието/съоръжението, извън територията на предприятието/съоръжението.
8.  Протокол/протоколи за проведени консултации с физическите и/или юридическите лица, работещи на територията на предприятието/съоръжението, включително изпълнители и/или подизпълнители.
9. Мероприятия за почистване и възстановяване на околната среда и рекултивация на засегнатите земи след голяма авария.

*Протоколът за проведени консултации с физическите и/или юридическите лица, работещи на територията на предприятието и/или съоръжението, включително изпълнители и/или подизпълнители са част от съдържанието на плана.

Вътрешен авариен план, който е изготвен и съгласуван с кмета на община, можете да разгледате тук: Вътрешен авариен план на завод „Миджур“

Сподели

Подобни статии