Срокове и валидност на обученията по БЗР

Срокове и валидност на обученията по БЗР

Обучениенията по безопасност и здраве при работа се провеждат с определена продължителност и са валидни в определен срок. След този срок задължително трябва да се подновят. В Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж може да се намери нормативната рамка за срока на валидност на обученията по бзр и изискваната продължителност. Според наредбата обученията се провеждат, както следва:

– За длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, обучение следва да се провежда веднъж на 2 години. Продължителността не трябва да е по-малка от 6 учебни часа;
-За длъжностните лица, специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд , както и за лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа – ежегодно, с продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
-За членовете на комитета/групата по условия на труд – ежегодно, с продължителност не по-малка от 6 учебни часа;
-За работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа, както и за работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот – съгласно изискванията на съответните нормативни документи за всеки конкретен случай.

Вижте още:

Годишен план за обучения по БЗР

Заповед за провеждане на обучения по БЗР

Сподели

Подобни статии