Срокове за архив на документи – Счетоводство

Срокове за архив на документи – Счетоводство

Срокове за архив на документи в сферата на счетоводство
НосителиСрок за архивОснование
 Ведомости за заплати50 годиниЧл. 42 ЗСч, чл. 38 ДОПК
2. Счетоводни регистри и финансови отчети10 годиниЧл. 42 ЗСч, чл. 38 ДОПК
3. Документи за данъчно-осигурителен контролДо 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи.Чл. 42 ЗСч, чл. 38 ДОПК
4. Документи за финансов одитДо извършване на следващ вътрешен одит и одит на Сметната палата.Чл. 42 ЗСч
5. Всички останали носители3 години 5 годиниЧл. 42 ЗСчЧл. 38 ДОПК
6. Данъчни документи, издавани по реда на ЗДДСДо 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което удостоверяват тези документи.Чл. 121, ал.1 ЗДДС
7. Контролни ленти от касови апарати в търговските обектиВ 3-месечен срок от датата на отпечатване на последната касова бележка на съответната лента.Чл. 42, ал. 1, т. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
8. Отчетни документи по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, включително книгите за дневните финансови отчети и контролните ленти5 годиниЧл. 42, ал. 4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
9. Погасяване на публични вземания по давностПубличните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено

Сподели

Подобни статии