Анализ на дейностите и състоянието на ЗБУТ

Съгласно чл 10. от Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове, „Периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.“

Предлагаме ви примерен анализ, който можете да редактирате според вашите нужди. Няма нормативни изисквания как да изглежда анализът, нито задължителни точки, които трябва да съдържа. Можете да премахнете и промените всичко, което не се отнася до вашата организация и съответно да прибавите точки, които искате да анализирате.

Образец на анализа във формат .doc, можете да изтеглите от тук: Примерен анализ