Анализ и оценка на здравното състояние на работещите

Анализ и оценка на здравното състояние на работещите

Съгласно Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина Службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи.

 Извършваното наблюдение и анализ обхваща:

  • консултуране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителните и периодични медицински прегледи и изследвания. По отношение на предварителните прегледи – въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд СТМ предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания, а по отношение на периодичните освен това предлага и списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, както и тяхната честота на провеждане.
  • предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
  • уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
  • изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа на база оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания.
  •  анализиране на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд. Този анализ се прави въз основа на резултатите от извършените медицински прегледи и изследвания, информацията за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя, информацията за трайната неработоспособност , информацията за регистрирани професионални болести и информацията за трудовите злополуки. Този анализ се изготвя ежегодно не по-късно от 30 юли и включва информация за предходната година. Освен на работодателя, службата по трудова медицина има задължението да изпрати анализа и на регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве.
  • създаване и водене на здравно досие на всеки работещ за проследяване на здравословното му състояне, към което се съхраняват и всички данни, събрани по предходните точки.

Сподели

Подобни статии