Авариен план и план за защита при бедствия

Авариен план и план за защита при бедствия

В продължение на темата за различните видове планове за евакуация и избягване на аварии съгласно различни нормативни документи, в настоящата разглеждаме Аварийния план и плана за защита при бедствия, съгласно Закона за защита при бедствия.

Нормативна уредба:

Закон за защита при бедствия, чл. 35 и чл. 36

1. Авариен план

Съгласно чл. 35 от Закона за защита при бедствия Авариен план следва да разработят всички юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „г“ или „д“  от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие.

Планът следва да съдържа:

1. максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария в обекта, определени въз основа на оценка на риска;
2. мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;
3. мерките за защита на персонала;
4. разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки;
5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
6. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 4;
7. реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие.
 Съдържанието на аварийния план може да бъде различно от посоченото, ако е определено в специален закон или в издадените въз основа на него подзаконови актове.
При промяна на обстоятелствата плановете следва да се актуализират, а най-малко веднъж годишно следва да се организират тренировки за проиграване на плановете.
Примерен образец с насоки за попълване и всички необходими заповеди, можете да изтеглите от тук: Авариен план – примерен образец

2. План за защита при бедствия

Съглласно чл. 36 от Закона за защита при бедствия, юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“  от Закона за устройство на територията, както и в лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа:
1. рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия;
2. мерките за защита на пребиваващите;
3. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) разпределението на задълженията и лицата за изпълнение на предвидените мерки;
4. ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
5. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) времето за готовност за реагиране на лицата по т. 3;
6. начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.
Плана се актуализира при промяна на обстоятелствата, като провежданите тренировки за изпълнение на плана също са най-малко веднъж годишно.
Примерен образец с подробни насоки за попълване, , можете да изтеглите от тук: План за защита при бедствия – примерен образец

 

* Аварийният план и Плана за защита при бедствия са разработени от Община Габрово

Сподели

Подобни статии